Ρεφλεξολογία έναντι προγράμματος παραδοσιακής φυσικοθεραπευτικής αγωγής σε γυναίκες με προεκλαμψία και οίδημα αστραγάλου.

K. Abdulaziz, A. Draz
Αίγυπτος, 2016
International Journal of PharmTech Research, 2016, 9(5):08-15

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμμετείχαν εξήντα γυναίκες 25-35 ετών με ήπια προεκλαμψία, οι οποίες εισήχθησαν στη μελέτη από το εξωτερικό ιατρείο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Kasr El Ani. Η ηλικία κύησης ήταν ανώτερη των 20 εβδομάδων και κατώτερη των 25 εβδομάδων. Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν ξεπερνούσε τα 35 kg/m2. Κατανεμήθηκαν σε δυο ομάδες· η πρώτη ακολούθησε πρόγραμμα με παραδοσιακές ασκήσεις και η δεύτερη πρόγραμμα ρεφλεξολογίας. Και στις δυο ομάδες χορηγείτο το ίδιο αντιυπερτασικό φάρμακο (Methyldopa). Η ομάδα ρεφλεξολογίας υποβλήθηκε σε πρόγραμμα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, διάρκειας 6 εβδομάδων, με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα. Και οι δυο ομάδες αξιολογήθηκαν ως προς την αρτηριακή πίεση (συστολική και διαστολική) και το οίδημα αστραγάλου.

Τα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ της παρούσας μελέτης έδειξαν ότι μετά το πέρας των 6 εβδομάδων αγωγής, υπήρξε και στις δυο ομάδες στατιστικά σημαντική μείωση της συστολικής και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης καθώς και του μεγέθους του οιδήματος. Επίσης, μεταξύ των δυο ομάδων υπήρξε, κατόπιν αγωγής, μια στατιστικά σημαντική διαφορά όσον αφορά τη συστολική αρτηριακή πίεση, τη διαστολική αρτηριακή πίεση και το μέγεθος του οιδήματος, με την ομάδα ρεφλεξολογίας να εμφανίζει μεγαλύτερη μείωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση όσον αφορά εγκύους με προεκλαμψία και οίδημα αστραγάλου.

Λέξεις-κλειδιά: οίδημα αστραγάλου, προεκλαμψία, ρεφλεξολογία, υπέρταση.


Reflexology versus traditional physical therapy program in pre-eclampsic pregnant women with ankle edema.

K.S. Abdulaziz, A.H. Draz
International Journal of PharmTech Research, 2016, 9(5):08-15

ABSTRACT

PURPOSE: This study was conducted to examine the effect of foot reflexology on preeclampsic women with ankle edema.

METHODS: Sixty mild preeclampsic women were selected from the outpatient clinic of Gynecology and Obstetrics Kasr El Ani Hospital. Their ages were ranged from 25-35 years old; their gestational age was more than 20weeksʼ and less than 25 weeks’ and their BMI didn’t exceed 35 kg/m2. They were assigned into two groups, traditional exercises groupand reflexology group. Both groups were having the same antihypertensive drug (Methyldopa). The reflexology group underwent a program of foot reflexology for 3 times per week for 6 weeks. Blood pressure (systolic & diastolic) and ankle edema were evaluated for both groups.

RESULTS of this study revealed that, there was a statistically significant decrease in systolic blood pressure, diastolic blood pressure and edema volume in both groups after 6 weeks of management. Also, there was a statistically significant difference between both groups after treatment in systolic blood pressure, diastolic blood pressure and edema volume more decrease in reflexology group.

CONCLUSION: Reflexology is an effective treatment intervention in the management of preeclampsic pregnant women with ankle edema.

Key words: reflexology, preeclampsia, hypertension, ankle edema.