Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στον πόνο σε ασθενείς με ινομυαλγία.

Ε. Akin Korhan, M. Uyar, C. Eyigör, G. Hakverdioğlu Yönt, L. Khorshid
Τουρκία 2016
Holistic Nursing Practice, 2016, 30(6):351–359

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου σε ασθενείς με ινομυαλγία, χρησιμοποιώντας πειραματικό σχεδιασμό επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και ένα βολικό δείγμα 30 νοσηλευομένων ασθενών.

Το βολικό δείγμα αποτελείτο από τριάντα ασθενείς ηλικίας 18 έως 70 ετών με ινομυαλγία οι οποίοι νοσηλεύονταν στην κλινική πόνου.

Οι ασθενείς έλαβαν συνολικά δώδεκα συνεδρίες ρεφλεξολογίας, διάρκειας 60’ η κάθε μια, για περίοδο 6 συνεχόμενων εβδομάδων. Η ρεφλεξολογία εφαρμόστηκε στους ασθενείς αμφοτερόπλευρα, στα αντανακλαστικά σημεία άκρας χείρας και άκρου πόδα που σχετίζονταν με τα σημεία πόνου, με την κατάλληλη ένταση και υπό την κατάλληλη γωνία. Τα σκορ πόνου ελήφθησαν ακριβώς πριν την παρέμβαση (0 λεπτά) και στο εξηκοστό λεπτό της παρέμβασης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν το 2012, σε χρονικό διάστημα δέκα μηνών.

Ο μέσος όρος έντασης του πόνου μειώθηκε με τη ρεφλεξολογία και η πτωτική τάση συνεχίστηκε προοδευτικά στην πρώτη και την έκτη εβδομάδα παρέμβασης, γεγονός που υποδεικνύει επίδραση συσσωρευτικής δόσης.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης υποδηλώνουν ότι η ενσωμάτωση της ρεφλεξολογίας στη συνήθη φροντίδα ασθενών με ινομυαλγία δύναται να παρέχει στο νοσηλευτικό προσωπικό μια αποτελεσματική πρακτική για τη μείωση της έντασης του πόνου στον συγκεκριμένο πληθυσμό ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: πόνος, σκορ πόνου, ασθενείς, ασθενείς με ινομυαλγία,  ρεφλεξολογία.


Effects of reflexology on pain in patients with fibromyalgia.

Ε. Akin Korhan, M. Uyar, C. Eyigör, G. Hakverdioğlu Yönt, L. Khorshid
Holistic Nursing Practice, 2016, 30(6):351–359

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the effect of reflexology on pain intensity in patients with fibromyalgia, using an experimental repeated-measures design, and a convenience sample of 30 fibromyalgia inpatients.

Thirty patients aged 18 to 70 years with fibromyalgia and hospitalized in the algology clinic were taken as a convenience sample.

Patients received a total of 12 60-minute sessions of reflexology over a period of 6 consecutive weeks. Reflexology was carried out bilaterally on the hands and feet of patients at the reflex points relating to their pain at a suitable intensity and angle. Subjects had pain scores taken immediately before the intervention (0 minute), and at the 60th minute of the intervention. Data were collected over a 10-month period in 2012.

The patients’ mean pain intensity scores were reduced by reflexology, and this decrease improved progressively in the first and sixth weeks of the intervention, indicating a cumulative dose effect.

The results of this study implied that the inclusion of reflexology in the routine care of patients with fibromyalgia could provide nurses with an effective practice for reducing pain intensity in these patients.

Keywords: pain, pain score, patients, patients with fibromyalgia, reflexology.