Ρεφλεξολογία: Οι επιδράσεις της στις φυσιολογικές ενδείξεις άγχους και στις ανάγκες καταστολής.

E. Akin Korhan, L. Khorshid, M. Uyar
Τουρκία, 2014
Holistic Nursing Practice, 2014, 28(1):6-23

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκειμένου να διερευνηθεί αν η ρεφλεξολογία έχει επίδραση στις σωματικές ενδείξεις άγχους και στο επίπεδο καταστολής ασθενών με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής χρησιμοποιήθηκε μονά τυφλός, τυχαιοποιημένος ελεγχόμενος σχεδιασμός με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, στη μονάδα εντατικής θεραπείας πανεπιστημιακού νοσοκομείου στην Τουρκία.

Οι ασθενείς (n=60) ήταν ηλικίας 18 έως 70 ετών και νοσηλεύονταν στη μονάδα εντατικής θεραπείας με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα ελέγχου ή σε ομάδα παρέμβασης.
 Οι ασθενείς που συμμετείχαν στην ομάδα παρέμβασης δέχθηκαν 30 λεπτά θεραπεία ρεφλεξολογίας στα πόδια, στα χέρια και στα αυτιά για διάστημα 5 ημερών.

Μετρήθηκαν ζωτικά σημεία των συμμετεχόντων, αμέσως πριν την παρέμβαση και στο δέκατο, εικοστό, και τριακοστό λεπτό της παρέμβασης. Για τη συλλογή των δεδομένων, χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα αξιολόγησης καταστολής “American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale”. Σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, η ομάδα θεραπείας ρεφλεξολογίας εμφάνισε σημαντική μείωση σε: καρδιακό ρυθμό, συστολική πίεση, διαστολική πίεση και αναπνευστικό ρυθμό. Παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των μέσων σκορ που σημείωσαν οι ασθενείς στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου στις επιμέρους κλίμακες της  “American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale”, όσον αφορά την ταραχή, τo άγχος, τον ύπνο και το συγχρονισμό ασθενούς-αναπνευστήρα.

Η ρεφλεξολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποτελεσματική μέθοδος για την μείωση των φυσιολογικών ενδείξεων άγχους και του απαιτούμενου επιπέδου καταστολής σε ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Νοσηλευτικό προσωπικό με κατάλληλη κατάρτιση και πιστοποίηση δύναται να συμπεριλαμβάνει τη ρεφλεξολογία στη συνήθη περίθαλψη με στόχο την μείωση των φυσιολογικών ενδείξεων άγχους ασθενών σε μηχανικό αερισμό.

Λέξεις-κλειδιά: καταστολή, μηχανικός αερισμός, ρεφλεξολογία, επίπεδο καταστολής, κλίμακα καταστολής.


Reflexology: Its effects on physiological anxiety signs and sedation needs.

E. Akin Korhan, L. Khorshid, M. Uyar
Holistic Nursing Practice, 2014, 28(1):6-23

ABSTRACT

To investigate whether reflexology has an effect on the physiological signs of anxiety and level of sedation in patients receiving mechanically ventilated support, a single blinded, randomized controlled design with repeated measures was used in the intensive care unit of a university hospital in Turkey.

Patients (n = 60) aged between 18 and 70 years and were hospitalized in the intensive care unit and receiving mechanically ventilated support. Participants were randomized to a control group or an intervention group. The latter received 30 minutes of reflexology therapy on their feet, hands, and ears for 5 days.

Subjects had vital signs taken immediately before the intervention and at the 10th, 20th, and 30th minutes of the intervention. In the collection of the data, “American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale” was used. The reflexology therapy group had a significantly lower heart rate, systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and respiratory rate than the control group. A statistically significant difference was found between the averages of the scores that the patients included in the experimental and control groups received from the agitation, anxiety, sleep, and patient-ventilator synchrony subscales of the American Association of Critical-Care Nurses Sedation Assessment Scale.

Reflexology can serve as an effective method of decreasing the physiological signs of anxiety and the required level of sedation in patients receiving mechanically ventilated support. Nurses who have appropriate training and certification may include reflexology in routine care to reduce the physiological signs of anxiety of patients receiving mechanical ventilation.

Keywords: sedation, mechanical ventilation, reflexology, sedation level, sedation scale.