Η ρεφλεξολογία στη διαχείριση της εγκόπρησης και της χρόνιας δυσκοιλιότητας.

E. Bishop, E. McKinnon, E. Weir, D.W. Brown
Ηνωμένο Βασίλειο, 2003
Paediatric Nursing, 2003, 15(3):20-21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εγκόπρηση ή ακράτεια κοπράνων σε παιδιά, είναι ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό φαινόμενο, συνήθως δευτερογενές της χρόνιας δυσκοιλιότητας / κατακράτησης κοπράνων. Η παραδοσιακή αγωγή με υποκλυσμό μπορεί να εντείνει την ψυχολογική δυσφορία των παιδιών.

Η παρούσα έρευνα μελετά την αποτελεσματικότητα της αγωγής ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με εγκόπρηση και χρόνια δυσκοιλιότητα.

Διεξήχθη μια μελέτη παρατήρησης σε πενήντα παιδιά από 3-14 ετών που είχαν διαγνωσθεί με εγκόπρηση / χρόνια δυσκοιλιότητα. Τα παιδιά έλαβαν έξι 30λεπτες συνεδρίες ρεφλεξολογίας άκρου πόδα. Με τη βοήθεια των γονέων τους συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια σχετικά με την κίνηση των εντέρων και την ακράτεια, πριν, κατά και μετά την αγωγή. Επιπρόσθετα, πριν και μετά την αγωγή, συμπληρώθηκε από τους γονείς ένα περαιτέρω ερωτηματολόγιο αναφορικά με την στάση τους σχετικά με τη ρεφλεξολογία.

Σαράντα οκτώ παιδιά ολοκλήρωσαν τις συνεδρίες. Ο αριθμός των κινήσεων του εντέρου αυξήθηκε και η συχνότητα ρύπανσης του εσωρούχου μειώθηκε. Οι γονείς ήταν πρόθυμοι να δοκιμάσουν τη ρεφλεξολογία και έμειναν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα που είχε η ρεφλεξολογία στο πρόβλημα των παιδιών τους.

Φαίνεται ότι στη συγκεκριμένη κοόρτη ασθενών, για περίοδο έξι εβδομάδων, η ρεφλεξολογία αποτέλεσε ικανή μέθοδο αντιμετώπισης της εγκόπρησης και της δυσκοιλιότητας.


Reflexology in the management of encopresis and chronic constipation.

E. Bishop, E. McKinnon, E. Weir, D.W. Brown
Paediatric Nursing, 2003, 15(3):20-21

ABSTRACT

Encopresis or faecal incontinence in children is an extremely distressing condition that is usually secondary to chronic constipation/stool withholding. Traditional management with enemas may add to the child’s distress.

This study investigated the efficacy of treating patients with encopresis and chronic constipation with reflexology.

An observational study was carried out of 50 children between three and 14 years of age who had a diagnosis of encopresis/chronic constipation. The children received six sessions of 30-minutes of reflexology to their feet. With the help of their parents they completed questionnaires on bowel motions and soiling patterns before, during and after the treatment. A further questionnaire was completed by parents pre and post treatment on their attitude towards reflexology.

Forty-eight of the children completed the sessions. The number of bowel motions increased and the incidence of soiling decreased. Parents were keen to try the reflexology and were satisfied with the effect of reflexology on their child’s condition.

It appears that reflexology has been an effective method of treating encopresis and constipation over a six-week period in this cohort of patients.