Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας.

D. Botting
Ηνωμένο Βασίλειο, 1997
Complementary Therapies in Nursing & Midwifery (1997)3:123-130

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το ενδιαφέρον του κοινού για τις συμπληρωματικές θεραπείες αυξάνεται διαρκώς και πολλές νοσηλεύτριες και μαίες ενσωματώνουν συμπληρωματικές θεραπείες, όπως ρεφλεξολογία, αρωματοθεραπεία και μάλαξη, στην κλινική τους πρακτική. Ωστόσο, εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τη χρήση αυτών των θεραπειών, εφόσον η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει καταστεί σαφής. Το παρόν άρθρο αποτελεί ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας. Περιγράφονται μη διασταυρωμένες ενδείξεις και παρουσιάζονται ανησυχίες σχετικά με τον βαθμό που προσωπικές πεποιθήσεις και εμπειρίες επηρεάζουν τη βιβλιογραφία. Υπογραμμίζεται η ανάγκη ερευνητικών πορισμάτων που να τεκμηριώνουν την αποτελεσματικότητα. Παρουσιάζεται μια κριτική ανασκόπηση των δημοσιευμένων ερευνών, η οποία επικεντρώνεται κυρίως σε μεθοδολογικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα η χρήση της τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας συμπληρωματικών θεραπειών όπως η ρεφλεξολογία.


Review of literature on the effectiveness of reflexology.

D. Botting
Complementary Therapies in Nursing & Midwifery (1997)3:123-130

ABSTRACT

Public interest in complementary therapies continues to grow and many nurses and midwives are incorporating complementary therapies such as reflexology, aromatherapy and massage into their clinical practice. However, there are concerns regarding the use of such therapies when their effectiveness has not been clearly demonstrated. This article is a review of the literature relating to the effectiveness of reflexology. Anecdotal evidence is described and concerns relating to the literature’s reliance on personal beliefs and experiences are presented. The need for research evidence to demonstrate effectiveness is highlighted. A critical review of published research studies is presented which focuses in particular on methodological issues such as the use of the randomized controlled trial to determine the effectiveness of complementary therapies such as reflexology.