Συστηματική ανασκόπηση θεραπειών για την διαβητική περιφερική νευροπάθεια.

N. Çakici, T.M. Fakkel, J.W. van Neck, A.P. Verhagen, J.H. Coert
Ολλανδία, 2016
Diabetic Medicine, 2016, 33(11):1466-1476

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση θεραπευτικών επιλογών για την αντιμετώπιση του νευροπαθητικού πόνου και των αισθητηριακών συμπτωμάτων που οφείλονται στη διαβητική περιφερική νευροπάθεια του άκρου πόδα.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Αναζητήθηκαν στις βάσεις δεδομένων PubMed, Embase και Web-of-Science τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές που αξιολογούσαν θεραπείες για την διαβητική περιφερική νευροπάθεια του άκρου πόδα, χρησιμοποιώντας ως συγκριτικό μέσο την εικονική παρέμβαση ή την συνήθη αγωγή και που δημοσιεύθηκαν στην χρονική περίοδο από την ίδρυση της βάσης δεδομένων έως τις 2 Ιουλίου 2015. Στις δοκιμές συμμετείχαν ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη και διαβητική περιφερική νευροπάθεια, οι οποίοι είχαν λάβει αγωγή για διαβητική περιφερική νευροπάθεια. Ο κίνδυνος μεροληψίας αξιολογήθηκε με τη λίστα κριτηρίων Delphi. Τα δεδομένα των δοκιμών εξήχθησαν από δυο διαφορετικούς συγγραφείς και χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένες φόρμες εξαγωγής δεδομένων. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του REVMAN 5.2. Σε περιπτώσεις κλινικής ομοιογένειας, πραγματοποιήθηκε στατιστική συγκέντρωση χρησιμοποιώντας υπόδειγμα τυχαίων επιδράσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ανασκόπηση περιελήφθησαν 27 δοκιμές για φαρμακολογικές, μη φαρμακολογικές και εναλλακτικές αγωγές. Στην μετα-ανάλυση των δοκιμών α-λιποϊκού οξέως έναντι εικονικής αγωγής, το συνολικό σκορ των συμπτωμάτων μειώθηκε κατά -2,45 (95% CI -4,52· -0,39) με την ενδοφλέβια χορήγηση 600mg α-λιποϊκού οξέως (τρεις δοκιμές), και κατά -1,95 (95% CI -2,89· -1,01) με την από του στόματος χορήγηση 600mg α-λιποϊκού οξέως (δυο δοκιμές). Παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στα συμπτώματα περιφερικής νευροπάθειας κατόπιν αγωγής με οπιοειδή, βοτουλινική τοξίνη A, mexidol, ρεφλεξολογία και ταϋλανδέζικη μάλαξη άκρου πόδα, όχι όμως με μικροθρεπτικά συστατικά, νευροτροφικό πεπτίδιο ORG 2766 και θεραπεία διέγερσης από φωτόνια.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Στην παρούσα ανασκόπηση διαπιστώσαμε ότι το α-λιποϊκό οξύ, τα οπιοειδή, η βοτουλινική τοξίνη A, το mexidol, η ρεφλεξολογία και η ταϋλανδέζικη μάλαξη άκρου πόδα είχαν σημαντικά ευεργετικά αποτελέσματα.


Systematic review of treatments for diabetic peripheral neuropathy.

N. Çakici, T.M. Fakkel, J.W. van Neck, A.P. Verhagen, J.H. Coert
Diabetic Medicine, 2016, 33(11):1466-1476

ABSTRACT

AIM: To evaluate treatment options for neuropathic pain and sensory symptoms resulting from diabetic peripheral neuropathy of the feet.

METHODS: The databases PubMed, Embase and Web-of-Science were searched for randomized controlled trials, published in the period from database inception to 2 July 2015, that evaluated treatments for diabetic peripheral neuropathy of the feet with placebo or standard treatment as comparators. Participants in these trials included people with diabetes mellitus and diabetic peripheral neuropathy who were given any treatment for diabetic peripheral neuropathy. Risk of bias was assessed using the Delphi list of criteria. Data from the trials were extracted using standardized data extraction sheets by two authors independently. All analyses were performed using REVMAN 5.2. In case of clinical homogeneity, statistical pooling was performed using a random effects model.

RESULTS: This review included 27 trials on pharmacological, non-pharmacological and alternative treatments. In the meta-analysis of trials of a-lipoic acid versus placebo, total symptom score was reduced by -2.45 (95% CI -4.52; -0.39) with 600 mg i.v. a-lipoic acid (three trials), and was reduced by -1.95 (95% CI -2.89; -1.01) with 600 mg oral a-lipoic acid (two trials). Significant improvements in diabetic peripheral neuropathy symptoms were found with opioids, botulinum toxin A, mexidol, reflexology and Thai foot massage, but not with micronutrients, neurotrophic peptide ORG 2677 and photon stimulation therapy.

CONCLUSION: In this review, we found that a-lipoic acid, opioids, botulinum toxin A, mexidol, reflexology and Thai foot massage had significant beneficial results.