Η ρεφλεξολογία μειώνει τις απαιτήσεις σε παυσίπονα και την ποσότητα αυτών μετά από γενική χειρουργική επέμβαση.

S. Choudhary, G. Kumar, K. Singh
Ινδία, 2006
Reflexology Across America, Spring 2006

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας σε ασθενείς της γενικής χειρουργικής με μετεγχειρητικό πόνο.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Εξήντα ενήλικες ασθενείς της γενικής χειρουργικής από το All India Institute of Medical Science κατά την περίοδο 2002-2004. Οι ασθενείς εντάχθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες. Ομάδα 1: Ομάδα ρεφλεξολογίας (ρεφλεξολογία άκρου πόδα και καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή στην κατάλληλη δόση). Ομάδα 2: Ομάδα ελέγχου (καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή στην προτεινόμενη δόση). Η καθιερωμένη φαρμακευτική αγωγή περιλάμβανε μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες (Diclofenac) και οποιοειδή (Pethidine και Fentanyl). Τα σκορ του πόνου μετρήθηκαν με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα 0-10. Στην ομάδα 1, ο πόνος μετρήθηκε σε χρονικά διαστήματα των 0, 2, 6, 24 ωρών, και επιπροσθέτως, 20 λεπτά πριν από κάθε ώρα. Τα 20 λεπτά αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα πριν και μετά τη θεραπεία ενώ οι 0 ώρες στην ώρα που ο ασθενής μεταφέρεται στην αίθουσα ανάνηψης. Στην ομάδα 2 το σκορ του πόνου μετρήθηκε μόνο σε χρονικά διαστήματα των 0, 2, 6 και 24 ωρών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκριτικά με την ομάδα 2, η ομάδα 1 παρουσίασε σημαντική μείωση στα σκορ του πόνου και στις απαιτήσεις σε φάρμακα καθώς και στην ποσότητα αυτών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε μετεγχειρητικούς ασθενείς της γενικής χειρουργικής η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα επιφέρει στην ομάδα 1, συγκριτικά με την ομάδα 2, μια σημαντική μείωση στις απαιτήσεις και στην ποσότητα αναλγητικών φαρμάκων και σημαντική μείωση στο σκορ του πόνου.


Reflexology reduces the requirement and quantity of pain killers after general surgery.

S. Choudhary, G. Kumar, K. Singh
Reflexology Across America, Spring 2006

ABSTRACT

PURPOSE: To find the efficacy of Reflexology in patients with postoperative pain after general surgery.

METHOD: Sixty (60) adult patients of general surgery from The All India Institute of Medical Science over the period between 2002 – June, 2004. Patients were divided randomly into two groups. Group I: Reflexology group (foot reflexology and required quantity of standard drugs.)
Group II: Control group (standard quantity of standard drugs.)
Standard drugs included: NSAID (Diclofenac) and Opioids (Pethidine and Fentanyl. Pain score was measured by using a visual analog scale of 0 – 10.
In Group I, pain was measured at the time scale of 0, 2, 6, 24 hours, and additionally, 20 minutes prior to each hour. 20 minutes is the time interval before and after therapy. 0 hrs. is time which patient was shifted to recovery room. In Group II, pain score was measured at time intervals of 0, 2, 6, and 24 hours only.

RESULTS: Group I showed a significant decrease in pain scores and the requirement and quantity of drugs as compared to Group II.

CONCLUSION: The effect of Foot Reflexology causes a significant reduction of requirement and quantity of painkillers and significant reduction of pain score in Group I in comparison with Group II in post-operative patients of general surgery.