Μη επεμβατικός χαρακτηρισμός ρεφλεξολογικών περιοχών άκρου πόδα με Οπτική Τομογραφία Συνοχής με Πηγή Σάρωσης (SS-OCT) σε ασθενείς με οσφυαλγία.

K. Dalal, D. Elanchezhiyan, R. Das, D. Dalal, R.M. Pandey, S. Chatterjee, A.D. Upadhyay, V. Bharathi Maran, J. Chatterjee
Ινδία, 2013
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Κατά τη διερεύνηση της επιστημονικής βάσης των τεχνικών της ρεφλεξολογίας, είναι καθοριστικής σημασίας η αποσαφήνιση των δερματικών και υποδόριων χαρακτηριστικών των ρεφλεξολογικών περιοχών (ΡΠ). Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκαν με οπτική τομογραφία συνοχής με οπτική σάρωση (SS-OCT) τα υποδόρια χαρακτηριστικά των ΡΠ που σχετίζονται με τους οσφυϊκούς σπονδύλους, σε συμμετέχοντες με και χωρίς οσφυαλγία.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Εθελοντές χωρίς οσφυαλγία (n = 6 (άνδρες : γυναίκες=1:1)) και συμμετέχοντες με οσφυαλγία (n=15 (άνδρες : γυναίκες=2:3)) εξετάσθηκαν κλινικά, όσον αφορά το χρώμα του δέρματος (οπτική αντίληψη), την τοπική ευαισθησία (οπτική αναλογική κλίμακα) καθώς και τα δομικά και οπτικά γνωρίσματα, σύμφωνα με την SS-OCT. Από κάθε συμμετέχοντα, κατεγράφησαν 6 τομογραφήματα από ισαπέχοντα εγκάρσια επίπεδα κατά μήκος του διαμήκους άξονα των ΡΠ, και από κάθε τομογράφημα ελήφθησαν υπ’ όψη 25 χωρικές θέσεις για την καταγραφή των χαρακτηριστικών των εικόνων SS-OCT. Οι εικόνες αναλύθηκαν όσον αφορά τις κατανομές οπτικής έντασης και το πάχος των διαφόρων στοιβάδων του δέρματος με τη χρήση λογισμικού AxioVision Rel. 4.8.2. Οι εικόνες SS-OCT μπορούν να ταξινομηθούν σε 4 βαθμούς μη κανονικότητας (δηλ. 0, 1, 2 και 3) σε σχέση με την διακριτότητα στις ορατές στοιβάδες του δέρματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμιαία απώλεια διακριτικότητας και την αύξηση της φωτεινότητας των στοιβάδων του δέρματος, στις εικόνες SS-OCT εντοπίστηκαν τρεις συγκεκριμένοι βαθμοί μη κανονικότητας. Το 90,05% περίπου των υποκειμένων ήταν μεικτού τύπου, με υπερίσχυση ορισμένων βαθμών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το σύστημα SS-OCT δέρματος κατέδειξε μια σαφή σύνδεση μεταξύ των επιφανειακών στοιχείων υγιών/μη υγιών ΡΠ, των χαρακτηριστικών του δέρματος και της κλινικής εικόνας των οσφυϊκών σπονδύλων.


Noninvasive characterisation of foot reflexology areas by Swept Source-Optical Coherence Tomography in patients with low back pain.

K. Dalal, D. Elanchezhiyan, R. Das, D. Dalal, R.M. Pandey, S. Chatterjee, A.D. Upadhyay, V. Bharathi Maran, J. Chatterjee
Evidence-based Complementary and Alternative Medicine, 2013

ABSTRACT

OBJECTIVE: When exploring the scientific basis of reflexology techniques, elucidation of the surface and subsurface features of reflexology areas (RAs) is crucial. In this study, the subcutaneous features of RAs related to the lumbar vertebrae were evaluated by swept source-optical coherence tomography (SS-OCT) in subjects with and without low back pain (LBP).

METHODS: Volunteers without LBP (n = 6 (male : female = 1 : 1)) and subjects with LBP (n = 15 (male : female = 2 : 3)) were clinically examined in terms of skin colour (visual perception), localised tenderness (visual analogue scale) and structural as well as optical attributes as per SS-OCT. From each subject, 6 optical tomograms were recorded from equidistant transverse planes along the longitudinal axis of the RAs, and from each tomogram, 25 different spatial locations were considered for recording SS-OCT image attributes. The images were analysed with respect to the optical intensity distributions and thicknesses of different skin layers by using AxioVision Rel. 4.8.2 software. The SS-OCT images could be categorised into 4 pathological grades (i.e., 0, 1, 2, and 3) according to distinctness in the visible skin layers.

RESULTS: Three specific grades for abnormalities in SS-OCT images were identified considering gradual loss of distinctness and increase in luminosity of skin layers. Almost 90.05% subjects were of mixed type having predominance in certain grades.

CONCLUSION: The skin SS-OCT system demonstrated a definite association of the surface features of healthy/unhealthy RAs with cutaneous features and the clinical status of the lumbar vertebrae.