Ρεφλεξολογία άκρου πόδα για βλάβες κάτω άκρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2: Τυχαιοποιημένη δοκιμή.

N. da Silva, E. Chaves, E. de Carvalho et al
Βραζιλία, 2015
Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2015, 23(4): 603–610

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Nα αξιολογηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογία άκρου πόδα σε βλάβες των κάτω άκρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, τυφλή κλινική δοκιμή. Το δείγμα αποτελείτο από άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τα οποία αφού τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης (n=21) και ομάδα ελέγχου (n=24), έλαβαν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή αυτοφροντίδας στα κάτω άκρα. Επιπλέον, η ομάδα παρέμβασης έλαβε 12 συνεδρίες ρεφλεξολογίας άκρου πόδα. Τα σκορ των δεικτών ανεπάρκειας αναφορικά με το δέρμα, την τριχοφυΐα, την κυκλοφορία του αίματος, την ευαισθησία των ιστών και την θερμοκρασία μετρήθηκαν με τη βοήθεια του εργαλείου για την αξιολόγηση της ακεραιότητας των ιστών των κάτω άκρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Στα δεδομένα εφαρμόστηκαν οι αναλύσεις Χ2, o ακριβής έλεγχος του Fisher, η δοκιμασία κατά Mann-Whitney και η ανάλυση παλινδρόμησης, λαμβάνοντας ως επίπεδο σημαντικότητας το 5% (τιμή Ρ<0,05).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες που έλαβαν τη θεραπεία εμφάνισαν βελτίωση στα σκορ δεικτών που σχετίζονται με τις δερματικές βλάβες, τα προβλήματα τριχοφυΐας (αύξηση τρίχας, ελαστικότητα / σπαργή, ενυδάτωση, εφίδρωση, υφή και ακεραιότητα του δέρματος / απολέπιση του δέρματος).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα είχε ευεργετική επίδραση σε βλάβες των κάτω άκρων σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, γεγονός που την καθιστά βιώσιμη και άξια επένδυσης θεραπεία. Η παρούσα μελέτη καταχωρήθηκε στο Μητρώο Κλινικών Δοκιμών της Βραζιλίας.

Λέξεις-κλειδιά: νοσηλευτική, μάλαξη, σακχαρώδης διαβήτης, τύπου 2, κάτω άκρο.


Foot reflexology in feet impairment of people with type 2 diabetes mellitus: randomized trial.

N. da Silva, E. Chaves, E. de Carvalho et al
Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2015, 23(4): 603–610

ABSTRACT

OBJECTIVE: To evaluate the effect of foot reflexology on feet impairment of people with type 2 diabetes mellitus.

METHOD: This is a randomized, controlled and blind clinical trial. The sample was comprised by people with type 2 diabetes mellitus who, after being randomized into Treated group (n = 21) and Control group (n = 24), received guidelines on foot self-care. To the Treated Group it was also provided 12 sessions of foot reflexology. The scores of impairment indicators related to skin and hair, blood circulation, tissue sensitivity and temperature were measured by means of the instrument for assessing tissue integrity of the feet of people with diabetes mellitus. Chi-square test, Fisher exact test, Mann-Whitney test and regression analyzes were applied to the data, considering a significance level of 5% (P value <0.05).

RESULTS: Participants who received the therapy showed better scores in some impairment indicators related to skin and hair (hair growth, elasticity/turgor, hydration, perspiration, texture and integrity of the skin/ skin peeling).

CONCLUSION: The foot reflexology had a beneficial effect on feet impairment of people with type 2 diabetes mellitus, which makes it a viable therapy, deserving investment. This study was registered in the Brazilian Registry of Clinical Trials.

Descriptors: nursing, massage, diabetes mellitus, type 2, lower extremity.