Η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξοθεραπείας άκρου πόδα στον χρόνιο πόνο που σχετίζεται με κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου.

M. Degan, F. Fabris, F. Vanin, M. Bevilacqua, V. Genova, M. Mazzucco, A. Negrisolo
Ιταλία, 2000
Professioni Infermieristiche, 2000, 53(2):80-7

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ρεφλεξολογία άκρου πόδα αποτελεί συγχρόνως διαγνωστική τεχνική και θεραπεία. Είναι μια εναλλακτική θεραπεία που θεωρείται χρήσιμη στη διαχείριση του πόνου. Η αποτελεσματικότητά της έχει μελετηθεί στο νοσοκομείο Μέστρε όπου διεξήχθη μια κλινική δοκιμή με σκοπό να προσδιοριστεί η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στην μείωση του πόνου. 40 άτομα που υπέφεραν σχεδόν αποκλειστικά από κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου στην οσφυϊκή-ιερή μοίρα της σπονδυλικής στήλης, έλαβαν 3 θεραπείες μάλαξης ρεφλεξολογίας για συνολικό διάστημα μιας εβδομάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 25 άτομα ανέφεραν μείωση του πόνου (62,5%), (βαθμολογία 0,75 σε κλίμακα 0-4). Ωστόσο για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων δεν ελήφθη υπόψη η σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας και μεταβλητών όπως η φυσικότητα των ατόμων (Δείκτης Μάζας Σώματος), η ψυχολογική κατάσταση ή το κοινωνικό καθεστώς.


The effectiveness of foot reflexotherapy on chronic pain associated with a herniated disk.

M. Degan, F. Fabris, F. Vanin, M. Bevilacqua, V. Genova, M. Mazzucco, A. Negrisolo
Professioni Infermieristiche, 2000, 53(2):80-7

ABSTRACT

Foot reflexology is both a diagnostic technique and therapy. It is an alternative therapy which is considered useful in pain management. Its effectiveness as a therapy has been studied at the Mestre hospital where a clinical study has been undertaken to determine the effectiveness of reflexology in the reduction of pain. A group of 40 persons suffering almost exclusively from a lumbar-sacral disc hernia received three treatments of reflexology massage for a week. The results found that 25 persons (62.5%) reported a reduction in pain, (rating at 0.75 on a scale of 0-4). These results however did not take into consideration the relationship between the effectiveness of foot reflexology and variables such as the persons physicality (Body Mass Index), or their psychological or social status.