Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου και στη διάρκεια του τοκετού σε πρωτότοκες.

M. Dolatian, A. Hasanpour, S. Montazeri, R. Heshmat, H. Alavi Majd
Ιράν, 2011
Iranian Red Crescent Medical Journal, 2011, 13(7):475-479

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια αρχαία, ήπια και μη επεμβατική τεχνική, που χρησιμοποιείται ευρέως ως μια εκ των μη φαρμακευτικών μεθόδων για την ανακούφιση του πόνου. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να προσδιοριστούν η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου και η διάρκεια του τοκετού σε πρωτότοκες.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Το 2008, διεξήχθη στο νοσοκομείο Σαχίντ Ακμπαραμπάντι της Τεχεράνης στο Ιράν, μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή στην οποία συμμετείχαν συνολικά τρεις ομάδες 120 ετοιμόγεννων γυναικών με εγκυμοσύνη χαμηλού κινδύνου. Η πρώτη ομάδα δέχθηκε 40 λεπτά ρεφλεξολογίας στην αρχή της ενεργούς φάσης (διαστολή τραχήλου 4-5 εκ). Η δεύτερη ομάδα, στο ίδιο στάδιο, έλαβε συναισθηματική υποστήριξη για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η τρίτη ομάδα έλαβε μόνο τη συνήθη φροντίδα κατά τη διάρκεια του τοκετού. Η ένταση του πόνου μετρήθηκε με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (0-10 εκ). Σε όλες τις ομάδες ζητήθηκε από τις εγκύους να αξιολογήσουν τη ένταση του πόνου πριν και μετά την παρέμβαση καθώς και κατά τη διαστολή τραχήλου στα 6-7 και 8-10 εκ. αντίστοιχα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω της Αριθμητικής Κλίμακας Πόνου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ομάδα ρεφλεξολογίας η ένταση του πόνου ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε όλα τα στάδια διαστολής του τραχήλου. Συγκριτικά με τις συμμετέχουσες στην ομάδα συνήθους φροντίδας, οι συμμετέχουσες στην ομάδα συναισθηματικής υποστήριξης ανέφεραν χαμηλότερη ένταση πόνου στο στάδιο διαστολής στα 4-5 εκ., ωστόσο δεν υπήρξε σημαντική διαφορά στα επόμενα στάδια του τοκετού. Αυτό υποδηλώνει ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια του πρώτου, δεύτερου και τρίτου σταδίου του τοκετού.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα ευρήματα έδειξαν ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να είναι χρήσιμη όσον αφορά την μείωση της έντασης του πόνου καθώς και της διάρκειας του τοκετού.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, πρωτότοκες, ένταση του πόνου, διάρκεια τοκετού.


The effect of reflexology on pain intensity and duration of labor on primiparas.

M. Dolatian, A. Hasanpour, S. Montazeri, R. Heshmat, H. Alavi Majd
Iranian Red Crescent Medical Journal, 2011, 13(7):475-479

ABSTRACT

BACKGROUND: Reflexology is an ancient, mild and non-invasive technique, used widely as one of the non-pharmacological methods for pain relief. The aim of this research was to determine the effect of reflexology on pain intensity as well as to determine the duration of labor in primiparas.

METHODS: In 2008, a randomized clinical trial study was conducted randomly enrolling 120 parturient women with low risk pregnancy into three groups in Shahid Akbarabadi Hospital, Tehran, Iran. The first group received 40 minutes of reflexology at the beginning of active phase (4-5 cm cervical dilatation). Emotional support was offered for the second group in the same stage of pregnancy and with the same duration. The third group received only routine care during labor. Pain severity was evaluated with visual analogue scale (0 to 10 cm). In all groups, pregnant women were asked to evaluate the severity of pain experienced before and after intervention and also at cervical dilatations of 6-7 cm and 8-10 cm respectively. Data were collected through the numerical pain scale.

RESULTS: Pain intensity at all the three stages of cervical dilatation was significantly lower in the reflexology group. During the 4-5 cm dilatation stage, women in the supported group reported less severe pain compared to those receiving routine care, but no significant differences at the later stages of labor. This indicates that reflexology could decrease the duration of first, second and third stages of labor.

CONCLUSION: Our findings showed that reflexology can be useful to decrease the pain intensity as well as duration of labor.

Keywords: reflexology, primiparas, pain intensity, duration of labor.