Επίδραση νοσηλευτικών παρεμβάσεων με χρήση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Μανσούρα – Προκαταρκτικά αποτελέσματα.

K. Elshamy, E. Elsafety
Αίγυπτος, 2011
Medical Journal of Cairo University, 2011, 79(2):193-202

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών. Διεξήχθη μια ημι-πειραματική μελέτη στην οποία συμμετείχαν υπερτασικοί ασθενείς που επιλέχθησαν από το υλικό των εξωτερικών ιατρείων του Specialized Medical Hospital του Πανεπιστημίου της Μανσούρα στην Αίγυπτο. Η μελέτη είχε διάρκεια έξι μηνών, από τις 15 Μαΐου έως τις 14 Οκτωβρίου 2010. Οι συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία σε δυο ίσες ομάδες (40 στην ομάδα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα (παρέμβασης), και 40 στην ομάδα ελέγχου).

Για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν δυο εργαλεία:
1. Δημογραφικό και ιατρικό δρομολόγιο συνέντευξης.
2. Ερωτηματολόγιο Ποιότητας Ζωής.

Η συστολική αρτηριακή πίεση μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης, από 160,2mmHg σε 136,5mmHg, συγκριτικά με (162,5mmHg σε 155,2mmHg) στην ομάδα ελέγχου. Συγκρίνοντας πριν και μετά την παρέμβαση, στην ομάδα παρέμβασης υπήρξε στατιστικά σημαντική μείωση στις μέσες τιμές της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (102,0mmHg – 87,5mmHg) (p<0,05). Οι μεταβολές στην ομάδα ελέγχου δεν ήταν στατιστικά σημαντικές (100,1mmHg – 96,4mmHg πριν και μετά της μετρήσεις, αντίστοιχα, p>0,05). Σε καμία από τις δυο ομάδες δεν υπήρξαν ενδείξεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής (τα επίπεδα στις δυο ομάδες ήταν ήταν 42,2 και 47,1 πριν από την παρέμβαση και 45,9 και 47,4 μετά την παρέμβαση, αντίστοιχα).

Η παρούσα μελέτη υποστήριξε ότι η ρεφλεξολογία άκρου πόδα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης σε ασθενείς με υπέρταση, δεν υποστήριξε ότι μπορεί, στους συγκεκριμένους ασθενείς, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να υποστηριχθούν οι συγκεκριμένες διαπιστώσεις, ειδικότερα οι αρνητικές.

Συνιστάται η διεξαγωγή ποιοτικής έρευνας, σε συνδυασμό με ποσοτική έρευνα, για να προσδιοριστούν λεπτομέρειες που αφορούν στα συναισθήματα των ασθενών, αλληλεπιδράσεις, συμπεριφορές, πολιτιστικές επιρροές και ικανοποίηση μετά την παρέμβαση.

Λέξεις-κλειδιά: νοσηλευτική παρέμβαση, ρεφλεξολογία άκρου πόδα, υπέρταση, αρτηριακή πίεση, ποιότητα ζωής.


Effect of nursing interventions using foot reflexology on blood pressure and quality of life of hypertensive patients at Mansoura University Hospitals – Preliminary results.

K. Elshamy, E. Elsafety
Medical Journal of Cairo University, 2011, 79(2):193-202

ABSTRACT

The aim of this study was to investigate the effect of foot reflexology on blood pressure and quality of life among hypertensive patients. A quasi-experimental study was conducted for patients with hypertension attended the outpatient clinic of the Specialized Medical Hospital at Mansoura University, Egypt, enrolled in this study during six months, between 15 May and 14 October 2010 were randomly allocated into two equal groups (40 in the foot reflexology group (intervention), and 40 in the control group.

Two tools were used for data collection:
I: Demographic and medical interview schedule.
II: Quality of Life Questionnaire.

Systolic blood pressure decreased significantly in intervention group from 160.2mmHg to 136.5mmHg compared to (162.5mmHg to 155.2mmHg) in controls. There was a statistically significant decrease in means of diastolic blood pressure between pre and post intervention (102.0mmHg –87.5mmHg) within the intervention group (p<0.05), Change in control group was not proved to be statistically significant (100.1mmHg –96.4mmHg pre and post readings respectively, p>0.05). There was no evidence for improvement in Quality of Life in either group (pre levels was 42.2, 47.1 and post levels was 45.9, 47.4 in the 2 groups respectively).

This study supported that foot reflexology can reduce blood pressure levels in patients with hypertension, it did not support that foot reflexology could improve quality of life in these patients. Future research is needed to support these findings specially the negative ones.

It is recommended that qualitative research might be used in combination with quantitative research to determine details of patients’ feelings, interactions, attitudes, cultural influences and satisfaction after intervention.

Key Words: nursing intervention, foot reflexology, hypertension, blood pressure, quality of life.