Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων, την αρτηριακή πίεση και την φλεβοκομβική αρρυθμία.

B.S.M. Frankel
Ηνωμένο Βασίλειο, 1997
Complementary Therapies in Medicine, June 1997, 5(2):80-84

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο στόχος της παρούσας πιλοτικής μελέτης είναι να προσδιορίσει εάν η ρεφλεξολογία και η μάλαξη άκρου πόδα επηρεάζουν την φυσιολογία, πραγματοποιώντας μετρήσεις της ευαισθησίας των τασεϋποδοχέων δια της φάσης 4 του χειρισμού Valsalva, της αρτηριακής πίεσης και της φλεβοκομβικής αρρυθμίας.

Οι ομάδες ρεφλεξολογίας (n=10) και μάλαξης άκρου πόδα (n=10) εμφάνισαν μεγαλύτερη μείωση της ευαισθησίας των τασεϋποδοχέων συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (n=4). Η ανάλυση της διαφοράς των μέσων όρων μεταξύ των ομάδων ανέδειξε μεγαλύτερη διαφορά στην ευαισθησία των τασεϋποδοχέων μεταξύ της ρεφλεξολογίας ή της μάλαξης άκρου πόδα και της ομάδας ελέγχου από ό,τι μεταξύ της ρεφλεξολογίας και της μάλαξης άκρου πόδα. Στην παρούσα έρευνα δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά στην αρτηριακή πίεση ηρεμίας μετά την παρέμβαση. Μετά τη ρεφλεξολογία και την μάλαξη άκρου πόδα, η συχνότητα φλεβοκομβικής αρρυθμίας αυξήθηκε κατά 43,9% και 34,1% αντίστοιχα.

Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης, περαιτέρω σκέψεις υποδεικνύουν μια “νευρο-θεωρία” σύμφωνα με την οποία η ρεφλεξολογία και η μάλαξη άκρου πόδα μεταβάλουν την ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων διεγείροντας το αισθητηριακό νευρικό σύστημα στον άκρο πόδα.


The effect of reflexology on baroreceptor reflex sensitivity, blood pressure and sinus arrhythmia.

B.S.M. Frankel
Complementary Therapies in Medicine, June 1997, 5(2):80-84

SUMMARY

The objective of this pilot study is to identify if reflexology and foot massage (FM) affect the physiology of the body by measuring baroreceptor reflex sensitivity (BRS) using phase IV of the Valsalva manoeuvre, blood pressure (BP) and sinus arrhythmia (SA).

The reflexology (n=10) and FM groups (n=10) showed significantly greater reductions in BRS compared to the control group (n=4). Analysis of the mean differences between groups showed a greater difference in BRS between reflexology or FM and the control group than between reflexology and FM. This study found no significant difference in resting BP after intervention. The frequency of SA after reflexology and FM increased by 43.9% and 34.1% respectively.

Further thoughts from the results of this study suggest a ‘neuro theory’ whereby reflexology and FM alter the BRS by stimulating the sensory nervous system in the feet.