Αξιολόγηση υπηρεσίας ρεφλεξολογίας σε μονάδα παρηγορητικής αγωγής: Ποιοτικός έλεγχος των αντιλήψεων των ασθενών.

M. Gambles, M. Crooke, S. Wilkinson S.
Ηνωμένο Βασίλειο, 2002
European Journal of Oncology Nursing, 2002, 6(1):37-44

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην παρηγορητική φροντίδα, στην προσπάθεια να βελτιωθεί η συναισθηματική, ψυχολογική και πνευματική υγεία ασθενών, καθώς και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους. Η σημασία του να αναζητάται η άποψη του δέκτη στην αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Ωστόσο, είναι επίσης άκρως σημαντικό να αποσπώνται οι πληροφορίες με λεπτότητα και δεοντολογικό τρόπο.

Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση ενός ημι-δομημένου ερωτηματολογίου για να εκφραστούν οι απόψεις ενός βολικού δείγματος 34 ασθενών που λάμβαναν παρηγορητική αγωγή σε εξειδικευμένη μονάδα παρηγορητικής αγωγής στην Β. Αγγλία και που είχαν ολοκληρώσει μια σειρά από 4-6 συνεδρίες ρεφλεξολογίας. Τα σχόλια των ασθενών σχετικά με την αγωγή και τις υπηρεσίες γενικότερα ήταν εξαιρετικά θετικά. Ως ευεργετικά αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας εντόπισαν τη χαλάρωση, την ανακούφιση από την ένταση και το άγχος, το αίσθημα άνεσης καθώς και τη βελτίωση της ευεξίας. Επίσης οι ασθενείς αυθόρμητα αξιολόγησαν την εμπειρία ολιστικά, με την έννοια του γενικότερου θεραπευτικού περιβάλλοντος ―το κέντρο, το προσωπικό και τον θεραπευτή, καθώς και την ίδια τη θεραπεία.

Λόγω της αυξανόμενης ζήτησης τεκμηριωμένης πρακτικής, οι ερευνητές καλούνται να παρέχουν κατάλληλη ολιστική αξιολόγηση των συμπληρωματικών θεραπειών, χρησιμοποιώντας δεοντολογικά ορθές προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες αυτής της ευπαθούς ομάδας ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, συμπληρωματική αγωγή, παρηγορητική αγωγή, χαλάρωση, ψυχολογική υποστήριξη.


Evaluation of a hospice based reflexology service: a qualitative audit of patient perceptions.

M. Gambles, M. Crooke, S. Wilkinson S.
European Journal of Oncology Nursing, 2002, 6(1):37-44

ABSTRACT

Complementary therapies are being increasingly used in palliative care in the drive to improve patients’ emotional, psychological and spiritual health, and enhance the quality of their lives.The importance of seeking the ‘user’ perspective when evaluating such services is becoming increasingly acknowledged. However, it is also extremely important that we elicit such perspectives in an ethically sensitive manner.

This study used a simple semi- structured questionnaire to elicit the views of a convenience sample of 34 patients receiving palliative care at a specialist palliative core unit in the north of England who had completed a course of 4-6 sessions of reflexology. Patients’ comments about the therapy and the service as a whole were overwhelmingly positive.They identified relaxation, relief from tension and anxiety, feelings of comfort and improved well-being as beneficial effects of their course of reflexology. Patients also spontaneously evaluated the experience holistically in terms of the wider therapeutic environment – the centre, the staff and the therapist as well as the therapy itself. The increasing demand for evidence based practice now challenges researchers to provide a relevant holistic assessment of complementary therapies using approaches that are both ethical and sensitive to the needs of this vulnerable patient population.

Keywords: reflexology, complementary therapy, palliative care, relaxation, psychological support.