Ρινοπλύσεις για την ανακούφιση από τα συμπτώματα της ιγμορίτιδας.

D.G. Heatley, K.E. McConnell, T.L. Kille, G.E. Leverson
Η.Π.Α., 2001
Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 2001, 25(1):44-48

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Να προσδιοριστεί η επίδραση ρινοπλύσεων στα συμπτώματα της ιγμορίτιδας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ: Συμμετείχαν εκατόν πενήντα ενήλικες με συμπτωματολογία χρόνιας ιγμορίτιδας που εντάχθηκαν σε 1 από τις 3 ομάδες παρέμβασης: ρινοπλύσεις με πουάρ, ρινοπλύσεις με ειδικό σκεύος ή αγωγή ελέγχου με ρεφλεξολογική μάλαξη ρεφλεξολογίας. Οι ομάδες 1 και 2 εφάρμοσαν σε καθημερινή βάση, για διάστημα 2 εβδομάδων, ρινοπλύσεις με υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού χρησιμοποιώντας τη μια συσκευή, στη συνέχεια επανέλαβαν την διαδικασία με την άλλη συσκευή για άλλες 2 εβδομάδες. Η ομάδα 3 εφάρμοσε ρεφλεξολογική μάλαξη σε καθημερινή βάση, για διάστημα 2 εβδομάδων. Τα προοπτικά δεδομένα που αξιολογήθηκαν ήταν τα σκορ του Medical Outcomes Study Short Form πριν από την αγωγή, της Rhinosinusitis Outcomes Measure (RSOM-31) πριν και μετά την αγωγή, η καθημερινή χρήση φαρμακευτικής αγωγής, η υποκειμενικά εκτιμώμενη δραστικότητα της αγωγής και η προτίμηση στη μέθοδο ρινόπλυσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Μετά από 2 εβδομάδες παρέμβασης σημειώθηκε σε κάθε ομάδα παρέμβασης σημαντική και ισοδύναμη βελτίωση στη βαθμολογία της RSOM-31. 35% των υποκειμένων ανέφεραν μειωμένη χρήση φαρμάκων για την αντιμετώπιση της ιγμορίτιδας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Σε άνω του 70% των υποκειμένων οι καθημερινές ρινοπλύσεις είτε με πουάρ είτε με ειδικό σκεύος καθώς και η καθημερινή ρεφλεξολογική μάλαξη ήταν εξίσου αποτελεσματικές και είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των συμπτωμάτων της χρόνιας ιγμορίτιδας. Ανεξαρτήτως της παρέμβασης, μειώθηκε η χρήση φαρμάκων στο ένα τρίτο περίπου των συμμετεχόντων.


Nasal irrigation for the alleviation of sinonasal symptoms.

D.G. Heatley, K.E. McConnell, T.L. Kille, G.E. Leverson
Otolaryngology – Head and Neck Surgery, 2001, 25(1):44-48

ABSTRACT

OBJECTIVE: To determine the effect of nasal irrigation on sinonasal symptoms.

STUDY DESIGN AND SETTING: A total of 150 adult subjects with chronic sinusitis symptoms were recruited from the community and assigned to 1 of 3 treatment groups: nasal irrigation with bulb syringe, nasal irrigation with nasal irrigation pot, or control treatment with reflexology massage. Groups 1 and 2 performed daily hypertonic saline irrigation with 1 device for 2 weeks and then with the other device for 2 weeks. Group 3 performed reflexology massage daily for 2 weeks. Prospective data collected included pretreatment Medical Outcomes Study Short Form, pretreatment and posttreatment Rhinosinusitis Outcomes Measure, daily medication use, subjective treatment efficacy, and preference of irrigation method.

RESULTS: There was a significant and equivalent improvement in Rhinosinusitis Outcomes Measure 31 score after 2 weeks of intervention in each treatment group; 35% of subjects reported decreased use of sinus medication.

CONCLUSION: Daily nasal irrigation using either a bulb syringe, nasal irrigation pot, and daily reflexology massage were equally efficacious and resulted in improvement in the symptoms of chronic sinusitis in over 70% of subjects. Medication usage was decreased in approximately one third of participants regardless of intervention.