Η ρεφλεξολογία έχει αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών;

H. Hodgson
Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2000
Nursing Standard, 2000, 14(31):33-38

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να προσδιοριστεί εάν η ρεφλεξολογία επηρεάζει την ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Δώδεκα ογκολογικοί ασθενείς στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας, με διάφορους τύπους όγκων, εντάχθηκαν τυχαία σε δυο ομάδες. Τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε ρεφλεξολογία είτε εικονική ρεφλεξολογία (πλασέμπο). Όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια γραμμική αναλογική κλίμακα αυτοαξιολόγησης σχετικά με την ποιότητα ζωής. Στη συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες δέχθηκαν τρεις συνεδρίες ρεφλεξολογίας ή εικονικής ρεφλεξολογίας. Το ίδιο άτομο, ειδικευμένος ρεφλεξολόγος, παρείχε τις συνεδρίες και στις δυο ομάδες. Οι συμμετέχοντες δεν γνώριζαν ποια παρέμβαση ελάμβαναν. Στη συνέχεια όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν μια δεύτερη γραμμική αναλογική κλίμακα αυτοαξιολόγησης σχετικά με την ποιότητα ζωής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν την αίσθηση ότι η ποιότητα ζωής τους παρουσίασε βελτίωση, ακόμα και εκείνοι που είχαν δεχθεί εικονική αγωγή. Ωστόσο, συγκριτικά με την ομάδα πλασέμπο, η ομάδα ρεφλεξολογίας ανέφερε περισσότερα οφέλη. Υπήρξε σημαντική διαφορά (p=0,004) μεταξύ της ομάδας ρεφλεξολογίας και της ομάδας πλασέμπο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι η ρεφλεξολογία επηρεάζει την ποιότητα ζωής ογκολογικών ασθενών που βρίσκονται στο στάδιο της παρηγορητικής φροντίδας.

Λέξεις-κλειδιά: καρκίνος, συμπληρωματικές θεραπείες.


Does reflexology impact on cancer patients’ quality of life?

H. Hodgson
Nursing Standard, 2000, 14(31):33-38

ABSTRACT

AIM: The objective of this study was to determine whether reflexology has an impact on the quality of life of patients in the palliative stage of cancer.

METHOD: Twelve patients in the palliative stage of cancer with various tumour types were randomised into two groups. They were randomly assigned to receive either reflexology or placebo reflexology. All participants completed a linear analogue self-assessment scale relating to quality of life. All participants then received three sessions of either reflexology or placebo reflexology. The same person, a qualified reflexologist, provided the interventions for both groups. The participants were not aware of which intervention they were receiving. All participants then completed a second linear analogue self-assessment scale relating to quality of life.

RESULTS: All participants felt that their quality of life had improved, even those who had received the placebo treatment. The reflexology group, however, reported more benefit than the placebo group. There was a significant difference (p=0.004) between the reflexology group and the placebo group.

CONCLUSION: This study showed that reflexology does have an impact on the quality of life of patients in the palliative stage of cancer.

Keywords: cancer, alternative therapies.