Η κλινική αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε ανοϊκούς τροφίμους γηροκομείου.

N. Hodgson, S. Andersen
Η.Π.Α, 2008
Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008, 14(3):269-275

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα πειραματική, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, διασταυρούμενη μελέτη σε τροφίμους γηροκομείου, εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε άτομα με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας. Συγκεκριμένα η μελέτη εξέτασε εάν μια εβδομαδιαία παρέμβαση ρεφλεξολογίας θα συνέβαλε στη μείωση της σωματικής δυσφορίας, του πόνου και στη βελτίωση της συναισθηματικής κατάστασης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η μελέτη διεξήχθη σε μεγάλο γηροκομείο στα προάστια της Φιλαδέλφεια των Η.Π.Α.

ΔΕΙΓΜΑ: Το δείγμα αποτελείτο από 21 τροφίμους γηροκομείου με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας, οι οποίοι κατανεμήθηκαν τυχαία σε δύο ομάδες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: Η πρώτη ομάδα έλαβε 4 εβδομαδιαίες συνεδρίες ρεφλεξολογίας ακολουθούμενες από 4 εβδομάδες συνθήκης ελέγχου με φιλικές επισκέψεις. Η δεύτερη ομάδα έλαβε 4 εβδομαδιαίες φιλικές επισκέψεις ακολουθούμενες από 4 εβδομαδιαίες συνεδρίες ρεφλεξολογίας.

ΜΕΤΡΑ ΕΚΒΑΣΗΣ: Το κύριο τελικό σημείο αποτελεσματικότητας ήταν η μείωση της σωματικής δυσφορίας, μέσω της μέτρησης της σιελικής α-αμυλάσης. Οι δευτερεύσουσες εκβάσεις ήταν ο παρατηρούμενος πόνος (Λίστα Μη Λεκτικών Δεικτών Πόνου) και η παρατηρούμενη συναισθηματική κατάσταση (Κλίμακα Αξιολόγησης Παρατηρούμενων Συναισθημάτων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι συγκριτικά με την κατάσταση ελέγχου, οι τρόφιμοι που έλαβαν ρεφλεξολογία παρουσίασαν σημαντική μείωση στον παρατηρούμενο πόνο και στη σιελική α-αμυλάση. Κατά την ερευνητική περίοδο δεν καταγράφηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει αρχικά τη ρεφλεξολογία ως αποτελεσματική αγωγή για την αντιμετώπιση του άγχους σε τροφίμους γηροκομείου με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας.


The clinical efficacy of reflexology in nursing home residents with dementia.

N. Hodgson, S. Andersen
Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008, 14(3):269-275

ABSTRACT

OBJECTIVE: This experimental, repeated-measures, crossover design study with nursing home residents examined the efficacy of reflexology in individuals with mild-to-moderate stage dementia. Specifically, the study tested whether a weekly reflexology intervention contributed to the resident outcomes of reduced physiologic distress, reduced pain, and improved affect.

SETTING: The study was conducted at a large nursing home in suburban Philadelphia.

SAMPLE: The sample included 21 nursing home residents with mild-to-moderate stage dementia randomly assigned to two groups.

INTERVENTIONS: The first group received 4 weeks of weekly reflexology treatments followed by 4 weeks of a control condition of friendly visits. The second group received 4 weeks of friendly visits followed by 4 weeks of weekly reflexology.

OUTCOME MEASURES: The primary efficacy endpoint was reduction of physiologic distress as measured by salivary α-amylase. The secondary outcomes were observed pain (Checklist of Nonverbal Pain Indicators) and observed affect (Apparent Affect Rating Scale).

RESULTS: The findings demonstrate that when receiving the reflexology treatment condition, as compared to the control condition, the residents demonstrated significant reduction in observed pain and salivary α-amylase. No adverse events were recorded during the study period.

CONCLUSIONS: This study provides preliminary support for the efficacy of reflexology as a treatment of stress in nursing home residents with mild-to-moderate stage dementia.