Οι επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας χειρός στον πόνο, το άγχος και το αίσθημα ικανοποίησης, κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης με τοπική αναισθησία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

B. F. Hudson, J. Davidson, M. S. Whiteley
Ηνωμένο Βασίλειο, 2015
International Journal of Nursing Studies, 2015, 52:1789–1797

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα αυξημένα επίπεδα άγχους ασθενών κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης συνδέονται με μη ικανοποιητική έκβαση της παρέμβασης. Η ρεφλεξολογία έχει αναφερθεί ως αποτελεσματική, όσον αφορά την μείωση του προεγχειρητικού και μετεγχειρητικού άγχους, καθώς και του μετεγχειρητικού πόνου.

ΣΤΟΧΟΣ: Να διερευνηθεί κατά πόσο η προσθήκη ρεφλεξολογίας χειρός στη συνήθη αγωγή, κατά τη διάρκεια ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης για κιρσούς, με τοπική αναισθησία, είχε επίπτωση στο αναφερόμενο από τον ασθενή ενδοεγχειρητικό άγχος και στον πόνο, καθώς και στην ικανοποίηση του ασθενούς σχετικά με την αγωγή.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών που εξειδικεύονται σε φλεβικές παθήσεις.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Αξιολογήθηκαν 137 ασθενείς ως προς την επιλεξιμότητα. Ενεγράφησαν 100 ασθενείς (μέσος όρος ηλικίας 47,8 έτη, 83% γυναίκες). Στους συμμετέχοντες εφαρμόστηκε ενδοφλεβική θερμική εξάλειψη ή/και φλεβεκτομή για την εξάλειψη κιρσών. Τα κριτήρια επιλογής ήταν, η ηλικία (18-80 έτη) και η πραγματοποίηση ενδοφλεβικής θερμικής εξάλειψης ή/και φλεβεκτομής για την εξάλειψη κιρσών, με τοπική αναισθησία. Από τη μελέτη αποκλείστηκαν άτομα με έλκη στα κάτω άκρα, άτομα στα οποία είχε εφαρμοστεί σκληροθεραπεία ή σκληροθεραπεία με αφρό, καθώς και άτομα που δεν επιθυμούσαν να συμμετέχουν στη διαδικασία τυχαιοποίησης ή που είχαν προσέλθει στην κλινική με καθυστέρηση.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Οι συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν είτε σε ομάδα συνήθους αγωγής (ομάδα ελέγχου) είτε σε ομάδα διεγχειρητικής ρεφλεξολογίας χειρός κατά τη διάρκεια ελάχιστα παρεμβατικής χειρουργικής επέμβασης για την αντιμετώπιση κιρσών, με τοπική αναισθησία. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ρεφλεξολογίας δέχθηκαν μια συνεδρία διεχγειρητικής ρεφλεξολογίας χειρός η οποία ξεκίνησε στο χειρουργείο, πριν από τη χορήγηση της αναλγητικής ένεσης και συνεχίστηκε έως το τέλος της επέμβασης. Δεν κατέστη δυνατή, όσον αφορά την κατάταξη στις ομάδες, η τυφλοποίηση των συμμετεχόντων, των ερευνητών και του προσωπικού του χειρουργείου, λόγω των τροποποιήσεων που έπρεπε να γίνουν στην χειρουργική αίθουσα για τους ασθενείς στην ομάδα ρεφλεξολογίας. Επίσης δεν κατέστη δυνατή η τυφλοποίηση των ερευνητών, λόγω του ρόλου τους στην οργάνωση της δοκιμής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Επί του συνόλου των 137 επιλέξιμων συμμετεχόντων, 7 άτομα αρνήθηκαν να συμμετάσχουν και 30 δεν πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης, με αποτέλεσμα ποσοστό προσλήψεων 93%. Πενήντα συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν στην ομάδα ρεφλεξολογίας και πενήντα συμμετέχοντες στην ομάδα ελέγχου. Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (μέση βαθμολογία 5,0, p < .001), το διεγχειρητικό άγχος ήταν σημαντικά χαμηλότερο στην ομάδα ρεφλεξολογίας (μέση βαθμολογία 3,24 βάσει κλίμακας 11 σημείων).

Λέξεις-κλειδιά: κιρσοί, ρεφλεξολογία, πόνος, άγχος, ικανοποίηση, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, ενδαγγειακή χειρουργική επέμβαση.


The impact of hand reflexology on pain, anxiety and satisfaction during minimally invasive surgery under local anaesthetic: A randomised controlled trial.

B. F. Hudson, J. Davidson, M. S. Whiteley
International Journal of Nursing Studies, 2015, 52:1789–1797

ABSTRACT

BACKGROUND: Elevated patient anxiety during surgery is linked to a range of suboptimal treatment outcomes. Reflexology has been reported to be effective in reducing pre and post-operative anxiety and post-operative pain.

OBJECTIVES: To explore whether the addition of hand reflexology to treatment as usual during minimally invasive varicose vein surgery under local anaesthetic impacted upon patient reported anxiety and pain during surgery, and patient satisfaction with treatment.

DESIGN: Randomised controlled trial.

SETTING: Private outpatient clinic specialising in venous conditions.

PARTICIPANTS: 137 participants were assessed for eligibility. One hundred patients were recruited (mean age 47.8 years, 83% female). Participants received endovenous thermal ablation and/or phlebectomy for the treatment of varicose veins. Inclusion criteria included age (between 18 and 80) and receiving endovenous thermal ablation and/or phlebectomy for the treatment of varicose veins under local anaesthetic. Exclusion criteria included the presence of leg ulcers and receiving microsclerotherapy or foam sclerotherapy treatments, being unwilling to enter into the randomisation process and arriving late at the clinic.

METHODS: Participants were randomly allocated to either treatment as usual (control group) or intra-operative hand reflexology during minimally invasive varicose vein surgery under local anaesthetic. Participants in the reflexology group received a session of intra-operative hand reflexology which began in the operating theatre, prior to analgesic injections and continued until surgery was complete. It was not possible to blind the participants, researchers or theatre staff to group allocation due to the modifications required to the operating theatre for participants in the reflexology group. The researcher could not be blinded due to the role they played in the trial organisation.

RESULTS: Of the 137 participants screened for eligibility, 7 participants declined to participate and a further 30 did not meet the inclusion criteria, giving a recruitment rate of 93%. Fifty participants were randomised to the reflexology group and fifty participants were randomised to the control group. Intra-operative anxiety was significantly lower in the reflexology group (mean score of 3.24 on an 11-point rating scale) than the control group (mean score of 5.0, p < .001).

Keywords: varicose veins, reflexology, pain, anxiety, satisfaction, minimally invasive surgery, randomised controlled trial, endovenous surgery.