Ρεφλεξολογία για την αντιμετώπιση του πόνου σε άτομα με πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας: Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονική θεραπεία κλινική δοκιμή.

C. Hughes, S. Smyth, A. Lowe-Strong
Β. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2009
Multiple Sclerosis, 2009, 15(11):1329-1338

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ) έχει ως συνέπεια τον πόνο και άλλα συμπτώματα που μπορούν να τροποποιηθούν με συμβατικές αγωγές, εντούτοις η ΣκΠ δεν είναι ακόμα ιάσιμη. Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει θετικά αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση του πόνου, ωστόσο δεν έχουν διεξαχθεί τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές για την αντιμετώπιση του πόνου στον συγκεκριμένο πληθυσμό.

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας στον πόνο σε πάσχοντες από ΣκΠ.

Εβδομήντα τρεις συμμετέχοντες κατανεμήθηκαν τυχαία για να δεχθούν είτε ρεφλεξολογία ακριβείας είτε εικονική ρεφλεξολογία, μια φορά την εβδομάδα, για συνολικό διάστημα δέκα εβδομάδων.

Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν πριν και μετά την αγωγή, καθώς και την 6η και 12η εβδομάδα, από ερευνητή που δεν γνώριζε την κατανομή των συμμετεχόντων στις ομάδες. Η πρωταρχική μέτρηση έκβασης κατέγραψε τον πόνο με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (VAS). Συγκριτικά με τις αρχικές μετρήσεις, και στις δυο ομάδες παρατηρήθηκε σημαντική (p<0,0001) και κλινικά σημαντική μείωση της έντασης του πόνου. Το μέσο σκορ στην κλίμακα VAS μειώθηκε μετά από την αγωγή κατά 50% και διατηρήθηκε σε αυτό το επίπεδο για έως δώδεκα εβδομάδες. Επίσης κατεγράφησαν σημαντικές μειώσεις όσον αφορά την κόπωση, την κατάθλιψη, την αναπηρία, τη σπαστικότητα και την ποιότητα ζωής.

Συμπερασματικά, η ρεφλεξολογία ακριβείας δεν ήταν ανώτερη της εικονικής ρεφλεξολογίας, ωστόσο και οι δυο αγωγές παρέχουν κλινικά σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της ΣκΠ, πιθανώς μέσω επίδρασης πλασέμπο ή ενεργοποίησης των αντανακλαστικών σημείων στα πόδια με τη χρήση μη ειδικής μάλαξης.

Λέξεις-κλειδιά: σκλήρυνση κατά πλάκας, ρεφλεξολογία, πόνος.


Reflexology for the treatment of pain in people with multiple sclerosis: a double-blind randomised sham-controlled clinical trial.

C. Hughes, S. Smyth, A. Lowe-Strong
Multiple Sclerosis, 2009, 15(11):1329-1338

ABSTRACT

Multiple sclerosis (MS) results in pain and other symptoms which may be modified by conventional treatment, however, MS is still not curable. Several studies have reported positive effects of reflexology in the treatment of pain, however, no randomised controlled clinical trials for the treatment of pain have been conducted within this population.

The objective of this study was to investigate the effectiveness of reflexology on pain in and MS population.

We randomly allocated 73 participants to receive either precision or sham reflexology weekly for 10 weeks.

Outcome measures were taken pre- and post-treatment with follow-up at 6 and 12 weeks by a researcher blinded to group allocation. The primary outcome measure recorded pain using a Visual Analogue Scale (VAS). A significant (p < 0.0001) and clinically important decrease in pain intensity was observed in both groups compared with baseline. Median VAS scores were reduced by 50% following treatment, and maintained for up to 12 weeks. Significant decreases were also observed for fatigue, depression, disability, spasm and quality of life.

In conclusion, precision reflexology was not superior to sham, however, both treatments offer clinically significant improvements for MS symptoms via a possible placebo effect or stimulation of reflex points in the feet using non-specific massage.

Keywords: multiple sclerosis, reflexology, pain.