Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στο αυτόνομο νευρικό σύστημα σε υγιείς ενήλικες: Μελέτη εφικτότητας.

C. Hughes, S. Krirsnakriengkrai, S. Kumar, S. McDonough
Β. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2011
Alternative Therapies In Health And Medicine, 2011, 17(3):32-37

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει διαπιστωθεί ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το άγχος και το στρες σε διάφορους πληθυσμούς. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυτή η μείωση πιθανόν να βρίσκεται στη διαφοροποίηση της λειτουργίας του αυτόνομου νευρικού συστήματος· σε αυτό τον τομέα υπάρχουν λίγα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η εφικτότητα της χρήσης ενός πειραματικού μοντέλου για να προσδιοριστεί η φυσιολογική επίδραση της ρεφλεξολογίας στο στρες.

ΜΕΘΟΔΟΙ / ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Μελέτη εφικτότητας για να αξιολογηθεί ένας πειραματικός ερευνητικός σχεδιασμός που θα συγκρίνει την επίδραση της ρεφλεξολογίας και παρεμβάσεων ελέγχου στον καρδιακό ρυθμό (ΚΡ) και στην αρτηριακή πίεση (ΑΠ) μετά από μετρήσεις για νοητικό στρες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το Health and Rehabilitation Science Research Institute του Πανεπιστημίου του Ulster, Β. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Είκοσι έξι υγιής εθελοντές.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Προκλήθηκε νοητικό στρες πριν και μετά την παρέμβαση. Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ρεφλεξολογίας έλαβαν 20 λεπτά ρεφλεξολογίας και η ομάδα ελέγχου έλαβε 20 λεπτά χαλάρωσης όπου ο θεραπευτής κρατούσε τα πόδια του κάθε συμμετέχοντα.

ΚΥΡΙΑ ΜΕΤΡΑ ΕΚΒΑΣΗΣ: Τα μέτρα έκβασης ΚΡ και ΑΠ μετρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των ελέγχων για νοητικό στρες, κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων καθώς και κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης περιόδου μέτρησης του νοητικού στρες μετά τις παρεμβάσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο σχεδιασμός της μελέτης θεωρήθηκε εφικτός. Συγκριτικά με την περίοδο στρες πριν την παρέμβαση ρεφλεξολογίας, στην περίοδο στρες μετά την παρέμβαση υπήρξε σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης (ΣΑΠ) (22%, p=0,03) καθώς και της διαστολικής αρτηριακής πίεσης (ΔΑΠ) (26%, p=0,01). Αντίθετα, συγκριτικά με τα αποτελέσματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο νοητικού στρες πριν από την παρέμβαση ελέγχου, στην περίοδο νοητικού στρες μετά από αυτή την παρέμβαση, υπήρξε μια μείωση 10% της ΣΑΠ (p=0,03) αλλά μια αύξηση 5% της ΔΑΠ (p=0,67). Ωστόσο, δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας ρεφλεξολογίας και της ομάδας ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με την παρούσα μελέτη κατέστη σαφής η εφικτότητα διεξαγωγής μιας πειραματικής μελέτης σχετικά με την επίδραση της ρεφλεξολογίας στο στρες, χρησιμοποιώντας την ΑΠ ως κύριο μέτρο έκβασης. Τα αποτελέσματα μιας πειραματικής μελέτης θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης υψηλής ποιότητας αποδεικτικών στοιχείων σχετικά με τις φυσιολογικές επιδράσεις της ρεφλεξολογίας στο στρες.


The effect of reflexology on the autonomic nervous system in healthy adults: a feasibility study.

C. Hughes, S. Krirsnakriengkrai, S. Kumar, S. McDonough
Alternative Therapies In Health And Medicine, 2011, 17(3):32-37

ABSTRACT

BACKGROUND: Reflexology has been shown to reduce anxiety and stress in various populations. The mechanism by which this occurs may be in modulating autonomic nervous system (ANS) function; however; there is limited evidence available in the area.

PRIMARY STUDY OBJECTIVE: The aim of the study was to investigate the feasibility of using an experimental model to determine the physiological effect of reflexology on stress.

METHODS / DESIGN: A feasibility study to assess an experimental study design to compare the effect of reflexology and control interventions on heart rate (HR) and blood pressure (BP) following mental stress tests.

SETTING: The Health and Rehabilitation Science Research Institute at the University ofUlster, Northern Ireland, United Kingdom.

PARTICIPANTS: Twenty-six healthy volunteers.

INTERVENTION: Mental stress was induced before and after intervention. Participants in the reflexology group received 20 minutes of reflexology, and the control group received 20 minutes of relaxation with a therapist holding each participant’s feet.

PRIMARY OUTCOME MEASURES: The outcome measures, HR and BP, were measured throughout mental stress testing, intervention, and a second period of mental stress testing following intervention.

RESULTS: The study design was considered feasible. There were significant reductions in systolic blood pressure (SBP) (22%; P = .03) and in diastolic blood pressure (DBP) (26%; P = .01) during mental stress following reflexology compared to the stress period prior to intervention. In contrast, there was a 10% reduction in SBP (P = .03) but a 5% increase in DBP (P = .67) during the period of mental stress following the control intervention compared to results obtained during mental stress prior to this intervention. However, there were no significant differences between reflexology and control groups.

CONCLUSION: This study has demonstrated the feasibility of conducting an experimental study on the effect of reflexology in stress using BP as the primary outcome measure. Results from such a study would address the lack of high-quality evidence for the physiological effects of reflexology.