Μπορεί η ρεφλεξολογία να διατηρήσει ή να αυξήσει το αίσθημα ευεξίας ασθενών με νόσο του Πάρκινσον;

C. Johns, D. Blake, A. Sinclair
Ηνωμένο Βασίλειο, 2010
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2010, 16(2):96-100

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη διερεύνησε εάν η ρεφλεξολογία μπορεί να βελτιώσει ή να διατηρήσει το αίσθημα ευεξίας ασθενών με νόσο του Πάρκινσον. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα PDQ39 που είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη μέτρηση της ευεξίας ασθενών με νόσο του Πάρκινσον.

Το πρωτόκολλο αγωγής περιελάμβανε οκτώ συνεδρίες σε δέκα έξι ασθενείς, σε διαφορετικά στάδια της νόσου του Πάρκινσον, σε διασταυρούμενο σχεδιασμό ώστε να δοθεί η δυνατότητα μιας διαμήκους μελέτης των επιπτώσεων. Ενώ στα αποτελέσματα αντικατοπτρίζεται η προοδευτική φύση της επιδείνωσης της νόσου του Πάρκινσον, μετά την ενεργό φάση της θεραπείας αυξήθηκε το αίσθημα ευεξίας.

Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συνεχής εφαρμογή ρεφλεξολογίας δυο με τρεις φορές την εβδομάδα, μπορεί να περιορίσει την επιδείνωση ή να διατηρήσει τη βελτίωση της ευεξίας. Ενδείκνυται περαιτέρω μελέτη για να μελετηθεί αυτή η υπόθεση.

Λέξεις-κλειδιά: νόσος του Πάρκινσον, ρεφλεξολογία, ευεξία.


Can reflexology maintain or improve the well-being of people with Parkinson’s Disease?

C. Johns, D. Blake, A. Sinclair
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2010, 16(2):96-100

ABSTRACT

This study explored whether reflexology could improve or sustain the wellbeing of people with Parkinson’s Disease [PD] using the PDQ39 wellbeing tool designed specifically for use with people with PD.

The treatmnt protocol involved giving 8 therapy sessions to 16 people with varying derees of PD in a cross-over design to enable a longitudinal survey of impact. Whilst the results reflected the progressive nature of PD deterioration over time there was an improvement in wellbeing over the active therapy phase.

These results suggest that continuous two- three weekly reflexology may limit further deterioration or maintain improvement of wellbeing. A further study is indicated to study this hypothesis.

Keywords: Parkinson’s, disease, reflexology, wellbeing.