Η ρεφλεξολογία δεν έχει άμεση αιμοδυναμική επίδραση σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: Διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, K. Howie, S.J. Leslie
Ηνωμένο Βασίλειο, 2013
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19:133-138

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΙ: Η παρούσα μελέτη μέτρησε τα αποτελέσματα της ρεφλεξολογίας σε δώδεκα ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια που δεν γνώριζαν τι είναι η ρεφλεξολογία, χρησιμοποιώντας ελεγχόμενο με εικονική θεραπεία, διπλά τυφλό τυχαιοποιημένο ελεγχόμενο σχεδιασμό.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Τα αποτελέσματα περιελάμβαναν μη επεμβατική συνεχή μέτρηση των καρδιαγγειακών παραμέτρων “παλμό-με-παλμό” και μέτρηση της κατάστασης του άγχους και του πόνου/δυσφορίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν υπήρξαν αλλαγές σε καμία από τις αιμοδυναμικές παραμέτρους που μετρήθηκαν (όλα p>0,05). Η αντιληπτή κατάσταση άγχους μειώθηκε σημαντικά μετά την αγωγή μόνο στην ομάδα ελέγχου (p=0,03).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ρεφλεξολογία που εφαρμόζεται στα πόδια των ασθενών με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια φαίνεται να μην έχει άμεσες αιμοδυναμικές επιδράσεις. Μολονότι είναι αβέβαιη οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη επίδραση της αγωγής, εκτιμάται ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να παρέχεται με ασφάλεια στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιοπαθείς, συμπληρωματική θεραπεία, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.


Reflexology has no immediate haemodynamic effect in patients with chronic heart failure: A double blind randomised controlled trial.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, K. Howie, S.J. Leslie
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19:133-138

ABSTRACT

AIMS: This study measured the effects of reflexology in 12 reflexology-naive patients with chronic heart failure in a placebo-controlled, double blind randomised controlled study design.

METHOD: Outcomes included ‘beat-to-beat’ non-invasive continuous measurement of cardiovascular parameters and measurement of state of anxiety and pain/discomfort.

RESULTS: There were no changes in any of the haemodynamic parameters measured (all p>0.05). Perceived state of anxiety was significantly reduced post treatment in the control group only (p=0.03).

CONCLUSIONS: Reflexology applied to the feet of patients with chronic heart failure appears to have no immediate haemodynamic effects. While any long term treatment effect is uncertain, it would appear that reflexology is safe for use in this patient group.

Keywords: reflexology, chronic heart failure, cardiac patients, complementary therapy, randomised controlled trial.