Η ρεφλεξολογία έχει έντονη (άμεση) αιμοδυναμική επίδραση σε υγιείς εθελοντές: Διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, K. Howie, S.J. Leslie
Ηνωμένο Βασίλειο, 2012
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2012, 18(4):204-211

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι ρεφλεξολόγοι ισχυρίζονται πως η μάλαξη σε συγκεκριμένα σημεία του άκρου πόδα αυξάνει την παροχή αίματος στα εσωτερικά όργανα. Στην παρούσα μελέτη μετρήθηκαν οι μεταβολές στις καρδιαγγειακές παραμέτρους συμμετεχόντων που δέχτηκαν ρεφλεξολογία σε περιοχές του πέλματος που θεωρείται ότι αντιστοιχούν στην καρδιά (ομάδα παρέμβασης), σε σύγκριση με άλλες περιοχές που δεν αντιστοιχούν στην καρδιά (ομάδα ελέγχου).

ΜΕΘΟΔΟΣ: 16 υγιείς εθελοντές, που δεν γνώριζαν τη ρεφλεξολογία, δέχθηκαν αληθή και ψευδή ρεφλεξολογία στο πλαίσιο μιας διπλά-τυφλής, τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΒΑΣΗΣ: Συνεχής μέτρηση “παλμό-με-παλμό“ επιλεγμένων καρδιαγγειακών παραμέτρων, Κλíμακα παροδικού άγχους (State anxiety inventory).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο καρδιακός δείκτης μειώθηκε σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης κατά τη διάρκεια της αγωγής στον αριστερό άκρο πόδα (ΑΑΠ) (αρχικός μέσος όρος 2,6· τυπική απόκλιση (ΤΑ) 0,75· 95% CI ± 0,38 έναντι μέσος όρος ΑΑΠ 2,45· ΤΑ 0,68· CI ± 0,35), μέγεθος αποτελέσματος (p=0,035, omega squared effect (w2)=0,002, w=0,045).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογική μάλαξη που εφαρμόζεται στο απομακρυσμένο τμήμα του αριστερού πέλματος ενδέχεται να έχει μια μέτρια ειδική επίδραση στον καρδιακό δείκτη υγιών εθελοντών.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, σύνθετες παρεμβάσεις, καρδιαγγειακό, αιμοδυναμική, συμπληρωματική αγωγή.


Reflexology has an acute (immediate) haemodynamic effect in healthy volunteers: a double-blind randomised controlled trial.

J. Jones, P. Thomson, W. Lauder, K. Howie, S.J. Leslie
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2012, 18(4):204-211

ABSTRACT

Reflexologists claim that massage to specific points of the feet increases blood supply to internal organs. This study measured changes in cardiovascular parameters in subjects receiving reflexology to areas of their feet thought to correspond to the heart (intervention) compared with other areas which are not (control).

METHOD: 16 reflexology-naive healthy volunteers received an active and control reflexology treatment in an RCT, double-blind repeated measures study.

MAIN OUTCOME MEASURES: ‘Beat-to-beat’ continuous measurement of selected cardiovascular parameters, State Anxiety Inventory.

RESULTS: Cardiac index decreased significantly in the intervention group during left foot treatment (LFT) (baseline mean 2.6; standard deviation (SD) 0.75; 95% CI ± 0.38 vs. LFT mean 2.45; SD 0.68; CI 0.35), effect size (p=0.035, omega squared effect (w2)=0.002; w=0.045).

CONCLUSION: Reflexology massage applied to the upper part of the left foot may have a modest specific effect on the cardiac index of healthy volunteers.

Keywords: reflexology, randomised controlled trial, complex interventions, cardiovascular, haemodynamic, complementary therapy.