Επίδραση της ρεφλεξολογικής διέγερσης στην μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού.

P. Joseph, U.R. Acharya, C. Kok Poo, J. Chee, L. Choo Min, S.S. Iyengar, H. Wei
Σιγκαπούρη, Η.Π.Α., 2003
ITBM-RBM, 2004, 25(1):40-45

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανάλυση της διακύμανσης του καρδιακού ρυθμού (ΔΚΡ) έχει καταστεί δημοφιλές μη επεμβατικό εργαλείο για την αξιολόγηση της δραστηριότητας του αυτόνομου νευρικού συστήματος (ΑΝΣ). Η ανάλυση της ΔΚΡ βασίζεται στην παραδοχή ότι ταχείες διακυμάνσεις ενδέχεται να αντανακλούν μεταβολές στη συμπαθητική και παρασυμπαθητική δραστηριότητα. Υποδεικνύει ότι η δομή που παράγει το σήμα δεν είναι απλά γραμμική, αλλά συμμετέχουν και μη γραμμικοί παράγοντες. Τα σήματα αυτά είναι ουσιαστικά μη στατικά και ενδέχεται να περιλαμβάνουν δείκτες καρδιακής υγείας. Η παρούσα εργασία αποτελεί απόπειρα διεξαγωγής μιας ποσοτικής έρευνας σχετικά με την επίδραση της ρεφλεξολογίας στην διακύμανση του καρδιακού ρυθμού (ΔΚΡ) κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογικής διέγερσης. Αξιολογούνται οι μη γραμμικές παράμετροι και συνοψίζονται τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από 20 συμμετέχοντες.

Λέξεις-κλειδιά: καρδιακός ρυθμός, ρεφλεξολογία, διάσταση συσχέτισης, μεγαλύτερος εκθέτης Lyapunov.


Effect of reflexological stimulation on heart rate variability.

P. Joseph, U.R. Acharya, C. Kok Poo, J. Chee, L. Choo Min, S.S. Iyengar, H. Wei
ITBM-RBM, 2004, 25(1):40-45

ABSTRACT

Analysis of heart rate variation (HRV) has become a popular non-invasive tool for assessing the activities of the autonomic nervous system (ANS). HRV analysis is based on the concept that fast fluctuations may specifically reflect changes of sympathetic and vagal activity. It shows that the structure generating the signal is not simply linear, but also involves non-linear contributions. These signals are essentially non-stationary and may contain indicators of cardiac health. This work is an attempt made to do a quantitative study on the effect of reflexology on the heart rate variability (HRV) during reflexologic stimulation. The non-linear parameters are evaluated for this study and the results obtained for 20 subjects are tabulated.

Keywords: heart rate, reflexology, correlation dimension, largest Lyapunov exponent.