Ο ρόλος της ρεφλεξολογίας και των αντιεπιληπτικών φαρμάκων στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας – τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

K. Dalal, E. Devarajan, R.M. Pandey, V. Subbiah, M. Tripathi
Ινδία, 2013
Forschende Komplementärmedizin, 2013, 20(2):104-111

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα μιας τυχαιοποιημένης παράλληλης ελεγχόμενης δοκιμής που διεξήχθη για να καθορίσει την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογικής αγωγής στη διαχείριση της ανθεκτικής επιληψίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν ασθενείς που δεν είχαν ανταποκριθεί στη χειρουργική θεραπεία της επιληψίας ή δεν ήταν υποψήφιοι για χειρουργική θεραπεία της επιληψίας ή δεν ανταποκρίθηκαν στην αγωγή με αντιεπιληπτικά φάρμακα (ΑΕΦ). Τη δοκιμή ολοκλήρωσαν 77 άτομα που τυχαιοποιήθηκαν σε 2 ομάδες: ομάδα ελέγχου (ΑΕΦ) και ρεφλεξολογίας (ΑΕΦ + ρεφλεξολογία). Η υπόθεση ήταν ότι η ρεφλεξολογία άκρας χείρας θα μπορούσε να παράξει αποτελέσματα παρόμοια με εκείνα της διέγερσης του πνευμονογαστρικού νεύρου, και η ρεφλεξολογία άκρου πόδα θα μπορούσε να διατηρήσει την ομοιόσταση στη λειτουργική κατάσταση επιμέρους μερών του σώματος. Η ρεφλεξολογική αγωγή εφαρμόστηκε από μέλη της οικογένειας. Η περίοδος παρακολούθησης ήταν 1,5 έτη. Η ποιότητα ζωής των ασθενών με επιληψία εκτιμήθηκε με το εργαλείο QOLIE-31.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην ομάδα ρεφλεξολογίας η μέση αρχική συχνότητα των κρίσεων μειώθηκε από 9,5 (εύρος 2-120) σε 2 (εύρος 0-110) με στατιστική σημαντικότητα (p<0,001). Στην ομάδα ελέγχου η μείωση ήταν κατώτερη του 25%, με αρχική τιμή 16 (εύρος 2-150). Στην ομάδα ελέγχου και στην ομάδα ρεφλεξολογίας, το προ θεραπείας σκορ στο QOLIE-31 ήταν 41,05 ± 7 και 43,5 ± 8 αντίστοιχα. Τα μετά τη θεραπεία δεδομένα ήταν 49,07 ± 6 και 65,4 ± 9 αντίστοιχα (p<0,002). Η ρεφλεξολογική μέθοδος παρείχε τη δυνατότητα εντοπισμού πόνου στο γόνατο στο 85% των ασθενών της ομάδας ρεφλεξολογίας (p<0,001), και στο 85,3% των ασθενών προκάλεσε 81% ανακούφιση από αυτόν (p<0,001). Τέσσερις ασθενείς στην ομάδα ρεφλεξολογίας ανέφεραν ναυτία/έμετο (n=1), αλλαγή στη φωνή (n=2) και βράγχο φωνής (n=1).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογική αγωγή, παράλληλα με χορήγηση ΑΕΦ, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της συχνότητας των κρίσεων και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με επιληψία.

Λέξεις-κλειδιά: ανθεκτική επιληψία, ρεφλεξολογία, έμμεση διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου, πόνος κάτω άκρου, συμπληρωματική θεραπεία.


Role of reflexology and antiepileptic drugs in managing intractable epilepsy – a randomized controlled trial.

K. Dalal, E. Devarajan, R.M. Pandey, V. Subbiah, M. Tripathi
Forschende Komplementärmedizin, 2013, 20(2):104-111

ABSTRACT

BACKGROUND: This report is based on the results of a randomized parallel controlled trial conducted to determine the efficacy of reflexology therapy in managing intractable epilepsy.

METHODS: Subjects who failed epilepsy surgery or were not candidates for epilepsy surgery or were non-responders of antiepileptic drugs (AEDs) took part in this study. The trial was completed by 77 subjects randomly assigned to 2 arms: control (AEDs) and reflexology (AEDs + reflexology therapy). The hypothesis was that hand reflexology therapy could produce results similar to those of vagus nerve stimulation, and foot reflexology therapy could maintain homeostasis in the functional status of individual body parts. Reflexology therapy was applied by family members. The follow-up period was 1.5 years. Quality of life in epilepsy patients was assessed with the QOLIE-31 instrument.

RESULTS: In the reflexology group, the median baseline seizure frequency decreased from 9.5 (range 2–120) to 2 (range 0–110) with statistical significance (p < 0.001). In the control arm, the decrease was less than 25% with a baseline value of 16 (range 2–150). The pretherapy QOLIE-31 scores in the control group and the reflexology group were 41.05 ± 7 and 43.6 ± 8, respectively. Posttherapy data were 49.07 ± 6 and 65.4 ± 9, respectively (p < 0.002). The reflexology method allowed detection of knee pain in 85% of the reflexology group patients (p < 0.001), and 85.3% of patients derived 81% relief from it (p < 0.001). 4 reflexology group patients reported nausea/vomiting (n = 1), change in voice (n = 2), and hoarseness (n = 1).

CONCLUSION: Reflexology therapy together with AEDs may help reducing seizure frequency and improving quality of life in individuals with epilepsy.

Keywords: refractory epilepsy, reflexology, indirect vagus nerve stimulation, lower limb pain, complementary therapy.