Επίδραση ‘μάλαξης άκρου πόδα και ρεφλεξολογίας’ στις φυσιολογικές παραμέτρους βαρέως πασχόντων ασθενών.

J. Kaur, S. Kaur, N. Bhardwaj
Ινδία, 2012
Nursing and Midwifery Research Journal, 2012, 8(3):223-233

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ‘μάλαξη άκρου πόδα και ρεφλεξολογία’ αποτελεί μια από τις πλέον διαδεδομένες μεθόδους συμπληρωματικών θεραπειών. Η θεραπεία μάλαξης και η ρεφλεξολογία αποτελούν δια χειρών θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για να υποβοηθήσουν την ίαση, την βελτίωση της υγείας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νοσηλευτές ανεξαρτήτως του χώρου στον οποίο πραγματοποιούνται.

Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης της ‘μάλαξης άκρου πόδα και ρεφλεξολογίας’ στις φυσιολογικές παραμέτρους, δηλαδή την συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, τον καρδιακό ρυθμό, και τον κορεσμό σε οξυγόνο βαρέως πασχόντων ασθενών.

Η μελέτη διεξήχθη σε πέντε μονάδες εντατικής θεραπείας. Στη μελέτη εντάχθηκαν 60 ασθενείς χρησιμοποιώντας δειγματοληψία σκοπιμότητας. Δημιουργήθηκε πρωτόκολλο αγωγής ‘μάλαξης άκρου πόδα και ρεφλεξολογίας’. Χρησιμοποιήθηκε Οδηγός Παρατήρησης για την καταγραφή των διαφόρων παραμέτρων.

Κατά τις τρεις πρώτες μέρες, πρωί και βράδυ, κατεγράφησαν ελεγχόμενες παρατηρήσεις για όλες τις υπό εξέταση φυσιολογικές παραμέτρους, με σύνολο έξι παρατηρήσεων. Στη συνέχεια, στους ίδιους ασθενείς και για τις επόμενες τρεις μέρες, εφαρμόστηκε η αγωγή ‘μάλαξης άκρου πόδα και ρεφλεξολογίας’. Όλες οι φυσιολογικές παράμετροι κατεγράφησαν αμέσως, πριν, και μετά την εφαρμογή του πρωτοκόλλου, καθημερινά, πρωί και βράδυ. Ο μέσος όρος ηλικίας (έτη) ± ΤΑ των υποκειμένων ήταν 46,7 ± 16,1 και το 70% ήταν άνδρες.

Κατά τις ελεγχόμενες παρατηρήσεις δεν υπήρξε σημαντική διαφορά σε καμία από τις φυσιολογικές παραμέτρους. Μετά την παρέμβαση, σε ένα μέρος των παρατηρήσεων παρέμβασης, υπήρξε σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, αύξηση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης, μείωση του καρδιακού ρυθμού και βελτίωση των επιπέδων κορεσμού σε οξυγόνο. Ωστόσο, δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατηγορία της μη φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης και του καρδιακού ρυθμού.

Κατά συνέπεια, λόγω των θετικών αποτελεσμάτων της παρέμβασης, το νοσηλευτικό προσωπικό δύναται να εκπαιδεύεται στην τεχνική της μάλαξης άκρου πόδα και ρεφλεξολογίας.

Λέξεις-κλειδιά: φυσιολογικές παράμετροι, βαρέως πάσχοντες ασθενείς, μάλαξη άκρου πόδα και ρεφλεξολογία.


Effect of ‘foot massage and reflexology’ on physiological parameters of critically ill patients.

J. Kaur, S. Kaur, N. Bhardwaj
Nursing and Midwifery Research Journal, 2012, 8(3):223-233

ABSTRACT

‘Foot massage and reflexology’ is one of the commonest method of complementary therapies. Massage therapy and reflexology are manual therapeutic approaches used to facilitate healing, health and can be used by nurses in almost any setting.

The present study was conducted to assess the effect of ‘foot massage and reflexology’ on physiological parameters i.e systolic and diastolic blood pressure, heart rate and oxygen saturation of critically ill patients.

The study was carried out in five intensive care units. Using purposive sampling, 60 patients were enrolled in this study. A protocol on the procedure of ‘foot massage and reflexology’ was developed. An Observation checklist was used to record the various parameters.

Controlled observations for all the physiological parameters under study were recorded for the first three days in the morning as well as in the evening hours with the total of six observations. Then, for the next three days the procedure of ‘foot massage and reflexology’ was implemented on the same patients. All the physiological parameters were recorded just before and after the implementation of protocol on each day in the morning as well as in the evening hours. Mean age (yrs) ±SD of study subjects was 46.7 ±16.1 and 70% were male.

During the controlled observations there was no significant difference in any of the physiological parameters. There was significant decrease in the systolic blood pressure, increase in diastolic blood pressure, reduction in the heart rate and improvement in the oxygen saturation in some interventional observations after the intervention. But, no statistically significant difference was found on the abnormal category of the blood pressure and heart rate.

So, because of the positive results of the intervention, the nurse practitioners may be trained about the technique of foot massage and reflexology.

Key words: physiological parameters, critically ill patients, foot massage and reflexology.