Προσδιορισμός της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στη διαχείριση ασθενών με διαβητική νευροπάθεια: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη κλινική δοκιμή.

K. Dalal, V. Bharathi Maran, R.M. Pandey, M. Tripathi
Ινδία, 2014
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2014 (2014), Article ID 843036, 11 pages

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η περιορισμένη χρήση των υφιστάμενων φαρμακευτικών αγωγών, οι οποίες δεν φαίνεται να αποτελούν ικανή αγωγή κατά της διαβητικής νευροπάθειας, οδηγεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας μιας συμπληρωματικής θεραπείας. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα μελέτη αξιολόγησε την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα. Αυτή η επιστήμη υγείας βασίζεται στην υπόθεση ότι η δυσλειτουργία περιοχών του οργανισμού μπορεί να προσδιοριστεί μέσω της παρατήρησης ορισμένων χαρακτηριστικών του δέρματος και να βελτιωθεί με χειρισμούς σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί στα πέλματα.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Υποκείμενα (N=58) με διαγεγνωσμένη διαβητική νευροπάθεια κατανεμήθηκαν τυχαία σε ομάδα ρεφλεξολογίας και ομάδα ελέγχου. Και στις δύο ομάδες οι ασθενείς συνέχισαν να λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή. Δεχόμενοι ρεφλεξολογία, οι ασθενείς σε αυτή την ομάδα έλαβαν ολιστική αγωγή, εφόσον η ρεφλεξολογία φέρεται να επιφέρει ομοιόσταση στις λειτουργίες των οργάνων. Η μελέτη βασίστηκε στη συμμετοχή φροντιστή, και είχε περίοδο παρακολούθησης (follow-up) διάρκειας 6 μηνών. Οι μετρήσεις έκβασης ήταν η μείωση του πόνου, ο γλυκαιμικός έλεγχος, η νευρική αγωγιμότητα και ο βαθμός ευαισθησίας στο αίσθημα ζέστης και κραδασμών. Επίσης κατεγράφησαν και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά του δέρματος που οδήγησαν στην ανίχνευση των ανωμαλιών της λειτουργικότητας περιοχών του σώματος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, η ομάδα ρεφλεξολογίας εμφάνισε μεγαλύτερη βελτίωση σε όλες τις μετρήσεις έκβασης, με στατιστική σημαντικότητα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Όσον αφορά τη διαβητική νευροπάθεια, η μελέτη αυτή κατέδειξε την αποτελεσματική χρησιμότητα της ρεφλεξολογίας, σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή.


Determination of efficacy of reflexology in managing patients with diabetic neuropathy: A randomized controlled clinical trial.

K. Dalal, V. Bharathi Maran, R.M. Pandey, M. Tripathi
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, Volume 2014 (2014), Article ID 843036, 11 pages

ABSTRACT

BACKGROUND: The restricted usage of existing pharmacological methods which do not seem to provide the treatment of diabetic neuropathy may lead to exploring the efficacy of a complementary therapy. In this context, this paper was devoted to evaluate the efficacy of foot reflexology. This health science works on the hypothesis that the dysfunctional states of body parts could be identified by observing certain skin features and be rectified by stimulating certain specific areas mapped on feet.

METHOD: Subjects (N = 58) with diagnosed diabetic neuropathy were randomly distributed into reflexology and control groups in which both group patients were treated with ongoing pharmacological drugs. Reflexology group patients were additionally treated holistically with the hypothesis that this therapy would bring homeostasis among body organ functions. This was a caregiver-based study with a follow-up period of 6 months. The outcome measures were pain reduction, glycemic control, nerve conductivity, and thermal and vibration sensitivities. The skin features leading to the detection of the abnormal functional states of body parts were also recorded and analyzed.

RESULTS: Reflexology group showed more improvements in all outcome measures than those of control subjects with statistical significance.

CONCLUSION: This study exhibited the efficient utility of reflexology therapy integrated with conventional medicines in managing diabetic neuropathy.