Διερευνητική μελέτη της ρεφλεξολογικής αγωγής για κεφαλαλγία.

L. Launsø, E. Brendstrup, S. Arnberg
Δανία 1999
Alternative Therapies in Health and Medicine, 1999, 5(3):57-65

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ: Η κεφαλαλγία είναι το σύμπτωμα που αναφέρουν πιο συχνά οι ενήλικες Δανοί και έρευνες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν ποσοστά επιπολασμού ημικρανίας παρόμοια με αυτά της Δανίας.

ΣΤΟΧΟΣ: Κατά την χρονική περίοδο 1993-1994 διεξήχθη μια διερευνητική μελέτη της ρεφλεξολογικής αγωγής για την αντιμετώπιση της κεφαλαλγίας, με σκοπό να εξετάσει ποιοι ασθενείς με κεφαλαλγία είχαν δεχθεί θεραπευτική αγωγή ρεφλεξολογίας, για ποιο λόγο οι ασθενείς αναζήτησαν ρεφλεξολογική αγωγή, ποια ήταν η προηγούμενη εμπειρία τους με φαρμακευτική αγωγή για την κεφαλαλγία, και τι αποτέλεσμα είχε η ρεφλεξολογική αγωγή στους ασθενείς.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Προοπτική και διερευνητική μελέτη με τυχαία δειγματοληψία και τις εξής μεθόδους συλλογής δεδομένων: ημερολόγια κεφαλαλγίας, συστήματα καταγραφής για ασκούντες, ερωτηματολόγια και ποιοτικές συνεντεύξεις.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δανία.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ: 220 ασθενείς με ημικρανία ή/και κεφαλαλγία τάσης.

ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΚΒΑΣΗΣ: Κατά την έναρξη της αγωγής έγινε διάγνωση από σύμβουλο ιατρό του τύπου της κεφαλαλγίας από την οποία υπέφερε ο κάθε ασθενής, σύμφωνα με την Ταξινόμηση της Διεθνούς Εταιρίας Κεφαλαλγίας (1988).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην επαναληπτική εξέταση των 3 μηνών, το 81% των ασθενών δήλωσαν ότι ωφελήθηκαν από την αγωγή ή θεραπεύθηκαν από τα προβλήματα κεφαλαλγίας. Το 19% των συμμετεχόντων που είχαν προηγουμένως λάβει φαρμακευτική αγωγή για κεφαλαλγία ήταν σε θέση, μετά το τέλος της μελέτης, να διακόψουν την φαρμακευτική υποστήριξη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η ρεφλεξολογική αγωγή φαίνεται να βελτιώνει την γενική ευεξία και τα επίπεδα ενέργειας των ασθενών, την ικανότητα να ερμηνεύουν τα σημάδια του σώματός τους καθώς και την ικανότητα να κατανοούν τους λόγους στους οποίους οφείλονταν οι κεφαλαλγίες. Ωστόσο, οι σχέσεις αυτές ενδέχεται να οφείλονται σε άλλους παράγοντες του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να διευκρινιστεί η γενεσιουργός αίτια των θεραπευτικών πλεονεκτημάτων της ρεφλεξολογίας.


An exploratory study of reflexological treatment for headache.

L. Launsø, E. Brendstrup, S. Arnberg
Alternative Therapies in Health and Medicine, 1999, 5(3):57-65

ABSTRACT

CONTEXT: Headache is the most frequently reported symptom among Danish adults, and studies in various European countries indicate migraine headache prevalence rates similar to those in Denmark.

OBJECTIVE: An exploratory study of reflexological treatment for headache was conducted from 1993 to 1994 to examine which patients with headache underwent a course of reflexological treatment, why patients sought reflexological treatment, what previous experience patients had with medication for headache, and what outcomes patients experienced from reflexological treatment.

DESIGN: Prospective and exploratory study using random sampling and the following data collection methods: headache diaries, registration schemes for practitioners, questionnaires, and qualitative interviews.

SETTING: Denmark.

PATIENTS: 220 patients with migraine and/or tension headache.

INTERVENTION: Patients were treated for a maximum of 6 months by 78 reflexologists systematically drawn from the membership lists of 5 alternative therapist associations.

MAIN OUTCOME MEASURES: A diagnosis of each patient’s type of headache at the outset of treatment was made by a consulting physician according to the International Headache Society Classification (1988).

RESULTS: At 3-month follow-up, 81% of patients reported that they were helped by the treatments or were cured of their headache problems. Nineteen percent of those who had formerly taken drugs to control their headaches were able to stop medication support following participation in the study.

CONCLUSIONS: Reflexological treatment seems to improve patients’ general well-being, energy level, ability to interpret their own body signals, and ability to understand the reasons for headache. However, these relationships may be due to other factors in the treatment environment. Additional studies are necessary to determine the proximate cause of reflexology’s therapeutic benefits.