Οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση και την αϋπνία σε ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων.

Y. Lee, K. Sohng
Κορέα, 2005
Journal of Korean Academy of Nursing, 2005, 35(7):1221-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση και την αϋπνία σε ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Πρόκειται για ημι-πειραματική μελέτη με σχεδιασμό προελέγχου και μετελέγχου με μη ισοδύναμη ομάδα ελέγχου. Τα υποκείμενα ήταν ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων και κατανεμήθηκαν ως εξής: 29 στην πειραματική ομάδα και 30 στην ομάδα ελέγχου. Συλλέχθηκαν δεδομένα από τις 10 Δεκεμβρίου 2002 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2003. Η πειραματική ομάδα έλαβε 60λεπτες συνεδρίες ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, δυο φορές την εβδομάδα, για συνολικό διάστημα 5 εβδομάδων. Η ομάδα ελέγχου δεν έλαβε ρεφλεξολογία. Για την αξιολόγηση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα εκτιμήθηκαν και στις δυο ομάδες, πριν και μετά το πείραμα, τα σκορ της κόπωσης και της αϋπνίας. Η κόπωση αξιολογήθηκε βάσει του ερωτηματολόγιου μέτρησης της κόπωσης Fatigue Symptom Inventory. Η αϋπνία αξιολογήθηκε με την Οπτική Αναλογική Κλίμακα (Visual Analogue Scale). Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη Δοκιμασία X2, το t-test, το μη-ζευγαρωτό t-test και την ANOVA Επαναλαμβανόμενων Μετρήσεων με τη βοήθεια του προγράμματος SAS.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα σκορ της κόπωσης και της αϋπνίας μειώθηκαν στην πειραματική ομάδα όχι όμως στην ομάδα ελέγχου. Υπήρξε σημαντική διαφορά στην κόπωση και την αϋπνία μεταξύ των δυο ομάδων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Υποστηρίζεται ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το αίσθημα κόπωσης και την αϋπνία σε ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων, και μπορεί να συνιστάται ως πρόγραμμα νοσηλευτικής παρέμβασης σε ασθενείς με πνευμονοκονίαση ανθρακωρύχων.


The effects of foot reflexology on fatigue and insomnia in patients suffering from coal workers’ pneumoconiosis.

Y. Lee, K. Sohng
Journal of Korean Academy of Nursing, 2005, 35(7):1221-8

ABSTRACT

PURPOSE: The purpose of this study was to determine the effects of foot reflexology on fatigue and insomnia in patients suffering from coal workers’ pneumoconiosis.

METHOD: This study was a quasi-experimental study of pre-test and post-test design in a non-equivalent control group. The subjects of this study consisted of both the experimental group of twenty-nine and the control group of thirty coal workers’ pneumoconiosis patients. Data was collected from December 10, 2002 to February 15, 2003. Foot reflexology was performed for 60 minutes twice a week through five weeks in the experimental group, but none in the control group. To evaluate the effects of foot reflexology, the scores of fatigue and insomnia were measured before and after the experiment in both groups. Fatigue was evaluated by Fatigue Symptoms Inventory. Insomnia was measured with the visual analogue scale (VAS). Data of this experiment was analyzed by Chi-square test, t-test, unpaired t-test and Repeated Measures ANOVA with the SAS Program.

RESULTS: The scores of fatigue and insomnia decreased in the experimental group but not in the control group. There was a significant difference of fatigue and insomnia between the two groups.

CONCLUSION: It is suggested that foot reflexology might have beneficial effects on reducing fatigue and insomnia in patients suffering from coal workers’ pneumoconiosis, and can be recommended as a nursing intervention program for patients with coal workers’ pneumoconiosis.