Οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην περιφερική νευροπάθεια, στα συμπτώματα καταπόνησης, στο άγχος και την κατάθλιψη σε καρκινοπαθείς υπό αγωγή με οξαλιπλατίνη.

S.Y. Lee, Y.H. Ham, O.N. Ok, E.J. Kim, I.G. Kwon, M.S. Hwang, M.S. Cho
Κορέα, 2012
Asian Oncology Nursing, 2012, 12(4):305-313

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με στόχο να διευκρινιστούν οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην περιφερική νευροπάθεια, στα συμπτώματα καταπόνησης, στο άγχος και την κατάθλιψη σε καρκινοπαθείς υπό αγωγή με οξαλιπλατίνη.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκε ημι-πειραματικός σχεδιασμός. Αξιολογήθηκαν μεταβολές στις μεταβλητές για να ελεγχθούν οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα. Οι συμμετέχοντες ήταν ασθενείς με καρκίνο που λάμβαναν οξαλιπλατίνη (14 στην πειραματική ομάδα και 17 στην ομάδα ελέγχου). Μετρήθηκαν, η περιφερική νευροπάθεια, τα συμπτώματα καταπόνησης, το άγχος και η κατάθλιψη, πριν και μετά τη ρεφλεξολογία. Συλλέχθηκαν δεδομένα από τον Οκτώβριο του 2010 έως τον Απρίλιο του 2011. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν: η δοκιμασία Χ², το ακριβές τεστ του Fisher, το t στατιστικό τεστ, και οι δοκιμασίες Wilcoxon signed rank test και Mann-Whitney U.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, η πειραματική ομάδα που δέχθηκε ρεφλεξολογία άκρου πόδα παρουσίασε βελτίωση της περιφερικής νευροπάθειας καθώς και μειωμένα συμπτώματα καταπόνησης. Αναφορικά με το άγχος και την κατάθλιψη, δεν υπήρξε διαφορά μεταξύ της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα ρεφλεξολογίας άκρου πόδα που υιοθετήθηκε στην παρούσα μελέτη αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο για τη μείωση της περιφερικής νευροπάθειας και των συμπτωμάτων καταπόνησης. Συνιστούμε τη ρεφλεξολογία άκρου πόδα για ασθενείς με περιφερική νευροπάθεια που προκαλείται από την χημειοθεραπεία.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία άκρου πόδα, περιφερικές νευροπάθειες, σύμπτωμα, άγχος, κατάθλιψη.


The effects of foot reflexology on peripheral neuropathy, symptom distress, anxiety and depression in cancer patients treated with oxaliplatin.

S.Y. Lee, Y.H. Ham, O.N. Ok, E.J. Kim, I.G. Kwon, M.S. Hwang, M.S. Cho
Asian Oncology Nursing, 2012, 12(4):305-313

ABSTRACT

PURPOSE: This study was done to clarify the effects of foot reflexology on peripheral neuropathy, symptom distress, anxiety and depression in cancer patients treated with oxaliplatin.

METHODS: A quasi-experimental design was employed. Changes in the variables were evaluated to test the effects of foot reflexology. Participants were cancer patients treated with oxaliplatin (experimental group 14 and control group 17). Peripheral neuropathy, symptom distress, anxiety and depression were measured before and after reflexology. Data were collected from October, 2010 to April, 2011. X2-test, Fisher’s exact test, t-test, Wilcoxon signed rank test and the Mann-Whitney U test were used to analyze the data.

RESULTS: The experimental group who received foot reflexology experienced less peripheral neuropathy and symptom distress than the control group. There was no difference in anxiety and depression between the ex- perimental and control group.

CONCLUSION: The foot reflexology program adopted in this study was found to be an effective method to reduce peripheral neuropathy and symptom distress. We recommend foot reflexology for patients with chemotherapy induced pe- ripheral neuropathy.

Key Words: foot reflexology, peripheral neuropathies, symptom, anxiety, depression