Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.

Η.L. Mak, W.C. Cheon, T. Wong, Y.S. Liu, W.M. Tong
Κίνα, 2007
International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2007, 18(6):653-658

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει αν η ρεφλεξολογία άκρου πόδα έχει ευεργετικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα.

Εκατόν εννέα γυναίκες με συμπτωματική ιδιοπαθή υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα εντάχθηκαν τυχαία είτε σε ομάδα ρεφλεξολογικής αγωγής είτε σε ομάδα ελέγχου μη ειδικής μάλαξης ποδιών.

Η κύρια παράμετρος έκβασης ήταν η μεταβολή στην ημερήσια συχνότητα ούρησης. Στην ομάδα ρεφλεξολογίας, σε σύγκριση με την ομάδα μάλαξης, υπήρξε σημαντική μεταβολή στον αριθμό συχνότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας (-1,90 έναντι -0,55, p=0,029). Επίσης υπήρξε και στις δυο ομάδες μείωση στην συχνότητα ούρησης ανά 24ωρο, αλλά η μεταβολή δεν ήταν στατιστικά σημαντική (-2,80 έναντι -1,04, p=0,005). Στην ομάδα ρεφλεξολογίας, περισσότεροι ασθενείς πίστευαν πως είχαν δεχθεί “πραγματική” ρεφλεξολογία (88,9 έναντι 67,4%, p=0,012). Αυτό αντικατοπτρίζει τη δυσκολία εφαρμογής της τυφλοποίησης σε μελέτες που ερευνούν τη ρεφλεξολογία.

Προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσο η ρεφλεξολογία μπορεί να βελτιώσει αποτελεσματικά τη συνολική έκβαση των ασθενών, απαιτούνται μελέτες ευρύτερης κλίμακας, με καλύτερα σχεδιασμένη ομάδα ελέγχου και βελτιωμένη τυφλοποίηση.

Λέξεις-κλειδιά: ιδιοπαθής υπερλειτουργικότητα του εξωστήρα, ρεφλεξολογία άκρου πόδα, μάλαξη άκρου πόδα.


Randomized controlled trial of foot reflexology for patients with symptomatic idiopathic detrusor overactivity.

Η.L. Mak, W.C. Cheon, T. Wong, Y.S. Liu, W.M. Tong
International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dysfunction, 2007, 18(6):653-658

ABSTRACT

The aim of this study was to examine whether foot reflexology has beneficial effects on patients with idiopathic detrusor overactivity.

One hundred and nine women with symptomatic idiopathic detrusor overactivity were randomized into either foot reflexology treatment group or nonspecific foot massage control group.

The primary outcome measure was the change in the diurnal micturition frequency. There was significant change in the number of daytime frequency in the reflexology group when compared with the massage group (-1.90 vs -0.55, p = 0.029). There was also a decrease in the 24-h micturition frequency in both groups, but the change was not statistically significant (-2.80 vs -1.04 p = 0.055). In the reflexology group, more patients believed to have received “true” reflexology (88.9 vs 67.4%, p = 0.012). This reflects the difficulty of blinding in trials of reflexology.

Larger scale studies with a better-designed control group and an improved blinding are required to examine if reflexology is effective in improving patients’ overall outcome.

Keywords: idiopathic detrusor overactivity, foot reflexology, foot massage.