Βιοψίες σε αποθέσεις στον άκρο πόδα αποκαλύπτουν οργανική σύνθεση και μηχανισμό δράσης της ρεφλεξολογίας.

J. Manzanares
Ισπανία, 2009
Ανακτήθηκε από: http://reflexology-usa.org/wp-content/uploads/2014_Manzanares_interview.pdf

ΣΚΟΠΟΣ: Η εξέταση βιοψιών που ελήφθησαν από αποθέσεις (ιζήματα) σε ανθρώπινο ιστό στον άκρο πόδα. Αποθέσεις εντοπίζονται σε όλο τον άκρο πόδα, σε αντανακλαστικά σημεία που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα όργανα, αδένες και μέρη του σώματος. Σκοπός είναι να προσδιοριστούν τα ανατομικά χαρακτηριστικά και η σύνθεση των ιστών των αποθεμάτων, έτσι ώστε να γίνει κατανοητή η σχέση τους με παθολογικές καταστάσεις του οργανισμού και να συναχθεί ο ρόλος του νευρικού συστήματος στη ρεφλεξολογία.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Οι περιοχές από τις οποίες ελήφθη ιστός για βιοψία επιλέχθηκαν από τρία συγκεκριμένα περιστατικά. Οι βιοψίες ελήφθησαν από ιστό του άκρου πόδα τριών (3) ενήλικων ασθενών. Το εγχείρημα είχε δυσκολίες, διήρκεσε από το 1989 έως και το 2002, διάστημα κατά το οποίο έπρεπε να βρεθούν εθελοντές διατεθειμένοι να υποβληθούν σε βιοψία χωρίς προσωπικό όφελος, για την προαγωγή της έρευνας στη ρεφλεξολογία. Οι βιοψίες ελήφθησαν από 1) την αντανακλαστική περιοχή του στομάχου σε ασθενή με γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος, 2) την αντανακλαστική περιοχή Ο5-Ι1 σε ασθενή με κοίλη μεσοσπονδύλιου δίσκου, 3) το αντανακλαστικό σημείο του θύμου αδένα σε ασθενή με άσθμα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η παθολογοανατομική εξέταση απεκάλυψε ότι τα αποθέματα αποτελούνται από πλέγμα υποδόριου συνδετικού ιστού με άφθονα νευροαγγειακά στοιχεία. Δεν υπάρχει μια χαρακτηριστική δομή που να αντιπροσωπεύει αντανακλαστική περιοχή με αποθέσεις, αντίθετα πρόκειται για μείγμα διαφορετικών ιστών. Υπάρχει θεμελιώδης διαφορά στον αριθμό των νευρικών ινών μεταξύ περιοχών με αποθέσεις και περιοχών χωρίς αποθέσεις. Στις περιοχές χωρίς αποθέσεις ο αριθμός των νευρικών ινών είναι χαμηλός. Η ύπαρξη άφθονων νευρικών ινών στον ιστό των αποθέσεων υποστηρίζει τη σχέση μεταξύ ρεφλεξολογίας και νευρολογικού συστήματος.


Biopsies reveal organic composition and mechanism of action for reflexology.

J. Manzanares
Retrieved from http://reflexology-usa.org/wp-content/uploads/2014_Manzanares_interview.pdf

PURPOSE: To study biopsies of deposits taken from human foot tissue. Deposits can be located throughout the feet in reflex areas that correspond to specific organs, glands and body parts. The purpose is to determine anatomical characteristics and tissue composition of the deposits to understand their relation to pathologic conditions in the body and to demonstrate the role of the nervous system in reflexology.

METHOD: Areas for biopsy were chosen from three specific cases. Biopsy was performed on tissue taken from the feet of three (3) adult patients. This task was a difficult one over a period of years, finding patients to give permission for biopsies without personal benefit and for the advancement of reflexology. Biopsies were taken from: (1) stomach reflex of a patient with gastro duodenal ulcer; (2) L5 – S1 reflex area of a patient with a disk hernia; (3) from the thymus reflex for a patient with asthma.

CONCLUSION: The anatomical-pathologic study revealed that deposits are formed by a net of hypodermic connective tissue with abundant neurovascular elements. There is not one characteristic structure that represents a reflex area that contains a deposit but rather it is a mixture of different tissues. A fundamental difference in the amount of nervous fibers is found in a deposit compared to the low number of nervous fibers found in a non-deposit biopsy. The presence of abundant nervous fibers in deposit tissue supports the relationship between reflexology and the neurological system.