Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις της προγεννητικής ρεφλεξολογίας στην έκβαση του τoκετού.

J. E.M. McCullough, C. Close, S.D. Liddle, M. Sinclair, C. M. Hughes
Ηνωμένο Βασίλειο, 2017
Midwifery, 2017, 55:137–144

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση των επιδράσεων της προγεννητικής ρεφλεξολογίας στην έκβαση του τοκετού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Δευτερογενής ανάλυση πιλοτικής τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής τριών βραχιόνων, που διεξήχθη μεταξύ Ιουλίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το τμήμα μητρότητας μεγάλου κεντρικού νοσοκομείου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: Ενενήντα πρωτότοκες γυναίκες με μονήρη κύηση που παρουσίαζαν πόνο στην οσφυϊκή χώρα ή/και στην πυελική ζώνη.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ: 6 εβδομαδιαίες αγωγές ρεφλεξολογίας, διάρκειας 30 λεπτών, συγκρινόμενες με εικονική αγωγή (ποδόλουτρο) ή αποκλειστικά συνήθη προγεννητική φροντίδα.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ: Δεδομένα έκβασης τοκετού, συμπεριλαμβανομένων της έναρξης του τοκετού, της διάρκειας του δεύτερου σταδίου του τοκετού, της χρήσης επισκληρίδιου και Entonox, και του τύπου του τοκετού. Οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων συλλέχθηκαν πριν από κάθε αγωγή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΤΑ: Συλλέχθηκαν εκβάσεις τοκετού από 61 γυναίκες (95,3%) που ολοκλήρωσαν τη μελέτη. Τα δεδομένα που αφορούσαν στη διάρκεια του δεύτερου σταδίου τοκετού, τα οποία συλλέχθηκαν από 42 γυναίκες (62,5%) με κολπικό τοκετό, έδειξαν μια μέση μείωση 44 λεπτών στην ομάδα ρεφλεξολογίας (73,56 λεπτά, SD= 53,78) σε σύγκριση με τις ομάδες συνήθους φροντίδας (117,92 λεπτά, SD=56,15) (p < 0,05) και ποδόλουτρου (117,4 λεπτά, SD=68,54) (p=0,08). Δεν αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στην παρούσα δοκιμή, σε σύγκριση με συνήθη αγωγή ή ποδόλουτρα, η προγεννητική ρεφλεξολογία μείωσε τη διάρκεια του τοκετού σε πρωτότοκες γυναίκες που, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, παρουσίαζαν πόνο στην οσφυϊκή χώρα ή/και στην πυελική ζώνη.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ: Η ρεφλεξολογία είναι κατάλληλη προς χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι ασφαλής και ευχάριστη και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια του τοκετού. Οι μαίες μπορούν να συστήνουν τη ρεφλεξολογία για την προαγωγή του φυσιολογικού τοκετού καθώς και τη διευκόλυνση της παροχής φροντίδας σε εγκύους.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, τοκετός, διάρκεια, νοσηλευτική, μαιευτική, πιλοτική μελέτη, οσφυαλγία, άλγος πυελικής ζώνης, κλινική δοκιμή


A pilot randomised controlled trial exploring the effects of antenatal reflexology on labour outcomes.

J. E.M. McCullough, C. Close, S.D. Liddle, M. Sinclair, C. M. Hughes
Midwifery, 2017, 55:137–144

ABSTRACT

OBJECTIVE: to investigate the effects of antenatal reflexology on labour outcomes.

DESIGN: secondary analysis of a pilot three-armed randomised controlled trial conducted between July 2012 and September 2013.

SETTING: a large UK inner city hospital maternity department.
Participants: ninety primiparous women with a singleton pregnancy experiencing low back and / or pelvic girdle pain.

INTERVENTIONS: six weekly 30-minute reflexology treatments compared to sham (footbath) treatments or usual antenatal care only.

MEASUREMENTS: labour outcome data including labour onset, duration of the second stage of labour, epidural and Entonox usage, and mode of delivery. Participant feedback was collected prior to each treatment.

FINDINGS: labour outcomes were collected for 61 women (95.3%) who completed the study. The second stage of labour duration data, available for 42 women (62.5%) who had vaginal births, showed a mean reduction of 44 minutes in the reflexology group (73.56 minutes; SD= 53.78) compared to the usual care (117.92 minutes; SD=56.15) (p<0.05) and footbath groups (117.4 minutes; SD=68.54) (p=0.08). No adverse effects were reported.

KEY CONCLUSIONS: in this trial antenatal reflexology reduced labour duration for primiparous women who had experienced low back and/ or pelvic girdle pain during their pregnancy, compared with usual care and footbaths.

IMPLICATIONS FOR PRACTICE: reflexology is suitable for use during pregnancy, is safe and enjoyable and may reduce labour duration. Midwives may wish to recommend reflexology to promote normal childbirth and facilitate women centred care.

Keywords: reflexology, labour, duration, nursing, midwifery, pilot study, low back pain, pelvic girdle pain, clinical trial