Ρεφλεξολογία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις στη βήτα-ενδορφίνη, την κορτιζόλη και το σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη στρες.

J.E.M. McCullough, S.D. Liddle, C. Close, M. Sinclair, C.M. Hughes
Ηνωμένο Βασίλειο, 2018
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018, 31:76-84

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται για ποικίλες ενοχλήσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή τριών βραχιόνων, με σκοπό να ελεγχθούν οι μεταβολές στις φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους του στρες. Στρατολογήθηκαν ενενήντα πρωτότοκες εθελόντριες με πόνο στην οσφυϊκή χώρα ή/και στην πυελική ζώνη, για να λάβουν έξι θεραπείες ρεφλεξολογίας, ή έξι ποδόλουτρα ή συνήθη αγωγή. Τα κύρια δεδομένα έκβασης περιλάμβαναν ένταση και διάρκεια του πόνου, που αποτιμήθηκαν με οπτική αναλογική κλίμακα (VAS), καθώς και σιελική βήτα-ενδορφίνη και επίπεδα κορτιζόλης. 61 (68%) γυναίκες ολοκλήρωσαν την παρέμβαση. Αναφορικά με την συχνότητα του πόνου VAS, μετά την ρεφλεξολογική παρέμβαση υπήρξε κλινικά σημαντική μείωση 1,63 εκ.. Τα επίπεδα βήτα-ενδορφίνης αυξήθηκαν κατά 8,8% και 10,10% στην ομάδα ποδόλουτρου και συνήθους αγωγής, αντίστοιχα, και μειώθηκαν κατά 15,18% στην ομάδα ρεφλεξολογίας. Τα επίπεδα κορτιζόλης αυξήθηκαν κατά 31,78 στην ομάδας ποδόλουτρου, 31,42% στην ομάδα συνήθους αγωγής και 18,82% στην ομάδα ρεφλεξολογίας. Η ρεφλεξολογία κατά τη διάρκεια της κύησης μπορεί να συμβάλλει στη ελάττωση του πόνου της οσφυϊκής χώρας ή/και της πυελικής ζώνης, καθώς και του σχετιζόμενου με την εγκυμοσύνη στρες. Ωστόσο, η προγεννητική ρεφλεξολογία δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς και απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, βήτα-ενδορφίνη, κορτιζόλη, εγκυμοσύνη, οσφυαλγία, πόνος πυελικής ζώνης.


Reflexology: A randomised controlled trial investigating the effects on beta-endorphin, cortisol and pregnancy related stress.

J.E.M. McCullough, S.D. Liddle, C. Close, M. Sinclair, C.M. Hughes
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018, 31:76-84

ABSTRACT

Reflexology is used for various pregnancy related complaints. A three-armed, pilot randomised controlled trial was conducted to test changes in physiological and biochemical stress parameters. Ninety primiparous volunteers experiencing low back and/or pelvic girdle pain (LBPGP) were recruited to receive either six reflexology or footbath treatments or usual care. Primary outcome data included pain intensity and frequency measured on a visual analog scale (VAS), and salivary beta-endorphin and cortisol levels. 61 (68%) women completed the intervention. A clinically important reduction of 1.63 cm occurred for VAS pain frequency following reflexology. Beta-endorphin levels increased by 8.8% and 10.10% in the footbath and usual care groups respectively and decreased by 15.18% for the reflexology group. Cortisol increased by 31.78% for footbath participants, 31.42% in usual care and 18.82% in the reflexology group. Reflexology during pregnancy may help reduce LBPGP, and associated stress. However, antenatal reflexology is under researched and requires further investigation.

Keywords: reflexology, beta-endorphin, cortisol, pregnancy, low back pain, pelvic girdle pain.