Αξιολόγηση του άγχους, της κορτιζόλης σιέλου και της έκκρισης μελατονίνης κατόπιν ρεφλεξολογικής αγωγής: Πιλοτική μελέτη σε υγιή άτομα.

A. McVicar, C. Greenwood, F. Fewell, V. D’Arcy, S. Chandrasekharan, L.C. Alldridge
Ηνωμένο Βασίλειο, 2007
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2007, 13(3):137-145

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας πιλοτικής μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της κατάλληλης μεθοδολογίας για να διερευνηθεί ο αντίκτυπος της ρεφλεξολογίας σε χώρους παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Στη μελέτη συμμετείχαν υγιείς εθελοντές ούτως ώστε να αποφευχθούν άσκοπες παρεμβάσεις σε άτομα που μπορεί να βίωναν ήδη διαταραχές σχετιζόμενες με την υγεία. Τριάντα συμμετέχοντες υποβλήθηκαν είτε σε ρεφλεξολογία είτε σε μη αγωγή (έλεγχος), σε ένα διασταυρούμενο πειραματικό σχεδιασμό. Πριν και μετά τη ρεφλεξολογία αξιολογήθηκαν τo βάσει ιδίας δήλωσης άγχος (Spielberg STAI), οι καρδιαγγειακές παράμετροι (αρτηριακή πίεση και συχνότητα παλμών) και η κορτιζόλη σιέλου καθώς και οι συγκεντρώσεις μελατονίνης. 
Τα δεδομένα ελέγχου ελήφθησαν στα ίδια χρονικά σημεία και σε πανομοιότυπο περιβάλλον.

Η ρεφλεξολογία είχε μια ισχυρή επίδραση στην μείωση του άγχους (παροδικό άγχος p<0,001) αλλά μη σημαντική επίδραση στο μόνιμο άγχος. Οι καρδιαγγειακές παράμετροι μειώθηκαν (p<0,001). Τα αρχικά επίπεδα κορτιζόλης και μελατονίνης δεν εμφάνισαν σημαντική συσχέτιση με τα σκορ STAI και δεν μετεβλήθησαν σημαντικά μετά τη ρεφλεξολογία. Η ρεφλεξολογία μείωσε το παροδικό άγχος και την καρδιαγγειακή δραστηριότητα στα υγιή άτομα, γεγονός που συνάδει με μείωση του στρες.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μεταξύ στρες/άγχους και ευημερίας, οι επιδράσεις της ρεφλεξολογίας ενδέχεται να έχουν ευεργετικά αποτελέσματα στους ασθενείς. Αυτά τα ευρήματα θα μεταφερθούν σε μια μελέτη με ασθενείς με καρκίνο στο μαστό, όπου οι επιδράσεις ενδέχεται να είναι πιο αισθητές, εφ’ όσον οι καρκινοπαθείς εμφανίζουν απορύθμιση της έκκρισης κορτιζόλης και μελατονίνης.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, στρες, βιομετρική αξιολόγηση, ψυχομετρική αξιολόγηση.


Evaluation of anxiety, salivary cortisol and melatonin secretion following reflexology treatment: a pilot study in healthy individuals.

A. McVicar, C. Greenwood, F. Fewell, V. D’Arcy, S. Chandrasekharan, L.C. Alldridge
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2007, 13(3):137-145

ABSTRACT

This pilot study sought to identify an appropriate methodology to investigate the impact of reflexology in healthcare settings.

The study involved healthy volunteers to prevent unnecessary intervention to individuals who may already be experiencing health related trauma. Thirty participants underwent either reflexology or no treatment (control), in a cross-over experimental design. Self-reported anxiety (Spielberger STAI), cardiovascular parameters (BP and pulse rate) and salivary cortisol and melatonin concentrations were assessed before and after reflexology. Control data were obtained at the same time points in identical settings.

Reflexology had a powerful anxiety-reduction effect (‘state’; p<0.001) but no significant effect on underlying anxiety (‘trait’). Cardiovascular parameters decreased (p<0.001). Baseline salivary cortisol and melatonin were not significantly correlated with STAI scores and did not change significantly following reflexology.

Reflexology reduced ‘state’ anxiety and cardiovascular activity within healthy individuals, consistent with stress-reduction. Considering the connection between stress/anxiety and well being, the effects of reflexology may have beneficial outcomes for patients. These findings will be transferred to a study involving breast cancer patients where effects may be more pronounced particularly since cancer patients display disregulation of cortisol and melatonin secretion.

Keywords: reflexology, stress, biometric evaluation, psychometric evaluation.