Η επίδραση της μάλαξης ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον όγκο του μητρικού γάλακτος μητέρων με πρόωρα βρέφη: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

P. Mirzaie, S. Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S. Goljarian, M. Mirghafourvand, M. Bager Hoseiniee
Ιράν, 2018
European Journal of Integrative Medicine, 2018, 17:72-78

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Υπάρχουν περιορισμένες ενδείξεις ότι η ρεφλεξολογία έχει ορισμένες επωφελείς επιδράσεις στην παραγωγή μητρικού γάλακτος. Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να προσδιορίσει την επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στον όγκο μητρικού γάλακτος μητέρων με πρόωρα βρέφη.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Γαλουχούσες μητέρες, που δεν είχαν ξεκινήσει τον θηλασμό, με πρόωρα βρέφη ηλικίας 7-54 ημερών και ηλικίας κύησης 28-34 εβδομάδων, τυχαιοποιήθηκαν σε δυο ομάδες. Στις δυο ομάδες εφαρμόστηκε μάλαξη στον άκρο πόδα, μια φορά την ημέρα, για συνολικό διάστημα επτά ημερών, και διάρκειας δέκα λεπτών στο κάθε πόδι, συμπεριλαμβανομένης γενικής μάλαξης στα πέλματα κατά τα πρώτα πέντε λεπτά της παρέμβασης. Τα επόμενα πέντε λεπτά, στην ομάδα παρέμβασης, η μάλαξη εφαρμόστηκε στις περιοχές που σχετίζονται με τον μαστό, την υπόφυση και το ηλιακό πλέγμα και στην ομάδα ελέγχου σε μη σχετιζόμενες περιοχές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από τις 37 γυναίκες που συμμετείχαν σε κάθε ομάδα, δυο έλαβαν τη μάλαξη μόνο την πρώτη ημέρα. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, σε όλες τις μητέρες, έγινε την πρώτη, τέταρτη και έβδομη μέρα μετά την παρέμβαση. Στην ομάδα παρέμβασης, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση στον όγκο του εξαγόμενου γάλακτος μετά από μάλαξη την 7η ημέρα [διάμεσος (Q1, Q3) 7 ml (4,5, 10) έναντι 1 (-1, 2), P < 0,001], και στον ημερήσιο όγκο γάλακτος την 4η [14 (3,5, 55) έναντι 3 (-3, 25), P = 0,020] και 7η ημέρα [38 (9, 107,5) έναντι 5 (-3, 16), Ρ <0,001]. Δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα άλλα χρονικά σημεία (p > 0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα δείχνουν θετική επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αύξηση του μητρικού γάλακτος μητέρων πρόωρων βρεφών. Επομένως, αυτή η προκαταρκτική μελέτη υποδηλώνει ότι η ρεφλεξολογία άκρου πόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από θηλάζουσες μητέρες, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη ότι πρόκειται για μια απλή μέθοδο, με υψηλά επίπεδα αποδοχής και για την οποία δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, μητρικό γάλα, θηλασμός, πρόωρα, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή


The effect of foot reflexology massage on breast milk volume of mothers with premature infants: A randomized controlled trial.

P. Mirzaie, S. Mohammad-Alizadeh-Charandabi, S. Goljarian, M. Mirghafourvand, M. Bager Hoseiniee
European Journal of Integrative Medicine, 2018, 17:72-78

ABSTRACT

INTRODUCTION: Limited evidence suggests some beneficial effects of reflexology on breast milk supply. This study aimed to determine effect of foot reflexology on breast milk volume of mothers with premature infants.

METHODS: Nursing mothers who had not initiated breastfeeding and had premature infants aged 7-54 days and gestational age of 28-34 weeks, were randomly assigned into two groups. In both groups, foot massage was done once daily for seven days, 10 min for each foot including general massage of foot soles for the first 5 min. For the second 5 min, massage was for breast, pituitary and solar plexus related areas in the intervention and for unrelated areas in the control group.

RESULTS: One out of 37 mothers in each group received the massage only on the first day. Outcomes were assessed in all mothers on days 1, 4 and 7 following intervention. In the intervention group compared with control group, there was greater increase in milk volume expressed following massage on the 7th day [median (Q1, Q3) 7 mL (4.5, 10) vs. 1 (−1, 2), P < 0.001], and in daily milk volume on 4th [14 (3.5, 55) vs. 3 (−3, 25), P = 0.020] and 7th day [38 (9, 107.5) vs. 5 (−3, 16), P < 0.001]. No statistically significant differences were found on the other time-points (p > 0.05).

CONCLUSIONS: The results show positive effect of foot reflexology on increasing breast milk of premature infants’ mothers. Therefore, this preliminary study suggests that foot reflexology could be utilized by breastfeeding mothers, particularly considering its simplicity, high acceptance and no reported side effects.

Keywords: reflexology, breast milk, breastfeeding, premature, randomised controlled trial