Η δραστηριότητα στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό που προκαλείται από ρεφλεξολογική διέγερση δεν επηρεάζεται από ψευδείς πληροφορίες: Μελέτη λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού.

N. Miura, Y. Akitsuki, A. Sekiguchi. R. Kawashima
Ιαπωνία, 2013
BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013, 13(1):114

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια εναλλακτική ιατρική πρακτική που παράγει ευεργετικά αποτελέσματα μέσω πιέσεων σε συγκεκριμένα αντανακλαστικά σημεία. Η προηγούμενη μελέτη μας έδειξε ότι η ρεφλεξολογική διέγερση προκάλεσε φλοιώδη ενεργοποίηση στον σωματοαισθητικό φλοιό που αντιστοιχεί στην αντανακλαστική περιοχή που διεγείρεται. Ωστόσο, δεν μπορούσαμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα φαινομένου πλασέμπο ως αποτέλεσμα των οδηγιών που είχαν δοθεί κατά τη διάρκεια του πειραματικού έργου. Χρησιμοποιήσαμε Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI) για να διερευνήσουμε με ποιο τρόπο γίνεται η επεξεργασία της ρεφλεξολογικής διέγερσης των αντανακλαστικών περιοχών στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό όταν δίδεται αληθής και ψευδής πληροφορία σχετικά με τις αντανακλαστικές περιοχές. Επιπλέον, διερευνήθηκε η ετερόπλευρη ενεργοποίηση (πλαγίωση) της ρεφλεξολογικής διέγερσης.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Συμμετείχαν τριάντα δυο υγιείς Ιάπωνες εθελοντές. Χρησιμοποιήθηκε διπλά τυφλός σχεδιασμός. Το ήμισυ των συμμετεχόντων έλαβαν την πληροφορία ότι στη βάση του δεύτερου δακτύλου του ποδιού βρίσκεται η περιοχή του αντανακλαστικού του ματιού (σωστή πληροφορία) και ότι στη βάση του τρίτου δακτύλου του ποδιού βρίσκεται η αντανακλαστική περιοχή του ώμου (ψευδής πληροφορία). Το άλλο ήμισυ των συμμετεχόντων έλαβαν τις αντίθετες πληροφορίες. Κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογικής διέγερσης στα δυο πόδια αποκτήθηκαν δεδομένα χρονοσειρών fMRI. Ο ερευνητής διέγειρε κάθε αντανακλαστική περιοχή σύμφωνα με ένα ηχητικό σήμα. Τα δεδομένα fMRI αναλύθηκαν με συμβατική προσέγγιση δυο σταδίων. Για την αξιολόγηση των αιμοδυναμικών αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τη διέγερση κάθε αντανακλαστικής περιοχής χρησιμοποιήθηκε ένα γενικό γραμμικό μοντέλο σε ενδο-ατομική βάση (intra-subject). Για τον καθορισμό του φαινομένου πλαγίωσης της αντανακλαστικής περιοχής καθώς και της ακρίβειας των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σε δια-ατομική βάση (inter-subject).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διέγερση της αντανακλαστικής περιοχής του ματιού στα δυο πόδια προκάλεσε δραστηριότητα στην αριστερή μέση μετακεντρική έλικα, την περιοχή στην οποία προβάλλεται η αίσθηση της αφής στο πρόσωπο, καθώς και στην περιοχή της μετακεντρικής έλικας που αντιστοιχεί στον άκρο πόδα της αντίθετης πλευράς. Η δραστηριότητα αυτή δεν επηρεάστηκε από ψευδείς πληροφορίες. Επίσης τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η σχέση μεταξύ της αντανακλαστικής περιοχής και της προβολής στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό είναι ομόπλευρη, άρα διαφέρει από την πραγματική σωματοτοπική απεικόνιση του σώματος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα παρόντα ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη ισχυρής σχέσης μεταξύ της νευρικής επεξεργασίας των σωματοαισθητικών αντιλήψεων της ρεφλεξολογική διέγερσης και της απτικής αίσθησης μιας συγκεκριμένης αντανακλαστικής περιοχής.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, νευροαπεικόνιση, λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, πρωτοταγής σωματοαισθητικός φλοιός, φαινόμενο πλασέμπο.


Activity in the primary somatosensory cortex induced by reflexological stimulation is unaffected by pseudo-information: a functional magnetic resonance imaging study.

N. Miura, Y. Akitsuki, A. Sekiguchi, R. Kawashima
BMC Complementary and Alternative Medicine, 2013, 13(1):114

ABSTRACT

BACKGROUND: Reflexology is an alternative medical practice that produces beneficial effects by applying pressure to specific reflex areas. Our previous study suggested that reflexological stimulation induced cortical activation in somatosensory cortex corresponding to the stimulated reflex area; however, we could not rule out the possibility of a placebo effect resulting from instructions given during the experimental task. We used functional magnetic resonance imaging (fMRI) to investigate how reflexological stimulation of the reflex area is processed in the primary somatosensory cortex when correct and pseudo-information about the reflex area is provided. Furthermore, the laterality of activation to the reflexological stimulation was investigated.

METHODS: Thirty-two healthy Japanese volunteers participated. The experiment followed a double-blind design. Half of the subjects received correct information, that the base of the second toe was the eye reflex area, and pseudo-information, that the base of the third toe was the shoulder reflex area. The other half of the subjects received the opposite information. fMRI time series data were acquired during reflexological stimulation to both feet. The experimenter stimulated each reflex area in accordance with an auditory cue. The fMRI data were analyzed using a conventional two-stage approach. The hemodynamic responses produced by the stimulation of each reflex area were assessed using a general linear model on an intra-subject basis, and a two-way repeated-measures analysis of variance was performed on an intersubject basis to determine the effect of reflex area laterality and information accuracy.

RESULTS: Our results indicated that stimulation of the eye reflex area in either foot induced activity in the left middle postcentral gyrus, the area to which tactile sensation to the face projects, as well as in the postcentral gyrus contralateral foot representation area. This activity was not affected by pseudo information. The results also indicate that the relationship between the reflex area and the projection to the primary somatosensory cortex has a lateral pattern that differs from that of the actual somatotopical representation of the body.

CONCLUSION: These findings suggest that a robust relationship exists between neural processing of somatosensory percepts for reflexological stimulation and the tactile sensation of a specific reflex area.

Keywords: reflexology, neuroimaging, functional magnetic resonance imaging, primary somatosensory cortex, placebo effect.