Μονά τυφλή δοκιμή που προσδιορίζει τις διαφορικές επιδράσεις δυο τεχνικών ρεφλεξολογίας συγκριτικά με περίοδο ανάπαυσης, σε οίδημα αστραγάλου και άκρου πόδα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη.

L. Mollart
Αυστραλία, 2003
Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 2003, 9(4)203-208

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μονά τυφλή τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή διερεύνησε τις διαφορικές επιδράσεις δυο τεχνικών ρεφλεξολογίας άκρου πόδα με περίοδο ανάπαυσης στην ανακούφιση οιδήματος και συμπτωμάτων σε υγιείς εγκύους με οίδημα άκρου πόδα. Πενήντα πέντε γυναίκες στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης τυχαιοποιήθηκαν σε μια από τρεις ομάδες: περίοδος ανάπαυσης, ‘χαλαρωτικές’ τεχνικές ρεφλεξολογίας ή ειδική ‘λεμφική’ τεχνική ρεφλεξολογίας διάρκειας 15 λεπτών, με μέτρηση της περιμέτρου της άρθρωσης του αστραγάλου και του άκρου πόδα, πριν και μετά την αγωγή, καθώς και ερωτηματολόγιο συμμετεχόντων.

Δεν παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων όσον αφορά την περίμετρο· ωστόσο, στην ομάδα λεμφικής τεχνικής ρεφλεξολογίας, ο μέσος όρος των τιμών της περιμέτρου ήταν συνολικά μειωμένος. Κατέστη εμφανής μια σημαντική μείωση στον μέσο όρο των τιμών των συμπτωμάτων των γυναικών όλων των ομάδων (p<0,0001). Η βαθμολογία ‘αντιληπτής ευεξίας’ απεκάλυψε ότι αυξήθηκαν σημαντικά τα επίπεδα ευεξίας στην ομάδα λεμφικής τεχνικής ρεφλεξολογίας (p<0,0001) και κατά τι λιγότερο στις ομάδες χαλαρωτικών τεχνικών (p<0,001) και ελέγχου με ανάπαυση (p<0,03).

Οι λεμφικές τεχνικές ρεφλεξολογίας, οι χαλαρωτικές τεχνικές ρεφλεξολογίας και η περίοδος ανάπαυσης είχαν μια μη σημαντική επίδραση στην ανακούφιση από το οίδημα. Από την οπτική γωνία των γυναικών, η λεμφική ρεφλεξολογία ήταν η προτιμώμενη θεραπεία με σημαντική βελτίωση όσον αφορά την ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: έρευνα, ρεφλεξολογία, εγκυμοσύνη, οίδημα αστραγάλου.


Single-blind trial addressing the differential effects of two reflexology techniques versus rest, on ankle and foot oedema in late pregnancy.

L. Mollart
Complementary Therapies in Nursing and Midwifery, 2003, 9(4)203-208

ABSTRACT

This single-blind randomised controlled trial explored the differential effects of two different foot reflexology techniques with a period of rest on oedema- relieving effects and symptom relief in healthy pregnant women with foot oedema. Fifty-five women in the third trimester were randomly assigned to one of the three groups: a period of rest, ‘relaxing’ reflexology techniques or a specific ‘lymphatic’ reflexology technique for 15min with pre- and post-therapy ankle and foot circumference measurements and participant questionnaire.

There was no statistically significant difference in the circumference measurements between the three groups; however, the lymphatic technique reflexology group mean circumference measurements were all decreased. A significant reduction in the women’s symptom mean measurements in all groups (p<0.0001) was apparent. A ‘perceived wellbeing’ score revealed the lymphatic technique group (p<0.0001) significantly increased their wellbeing the most, followed closely by relaxing techniques (p<0.001) and then the control rest group (p<0.03).

Lymphatic reflexology techniques, relaxing reflexology techniques and a period of rest had a non-significant oedema-relieving effect. From the women’s viewpoint, lymphatic reflexology was the preferred therapy with significant increase in symptom relief.

Keywords: research, reflexology, pregnancy, ankle edema.