Επίδραση της αντανακλαστικής ζωνοθεραπείας άκρου πόδα στην αιματική ροή του εντέρου. Μέτρηση με έγχρωμη υπερηχογραφία Doppler.

E. Mur, J. Schmidseder, I. Egger, G. Bodner, G. Eibl, F. Hartig, K.P. Pfeiffer, M. Herold
Αυστρία, 2001
Forschende Komplementarmedizin und klassische Naturheilkunde, 2001, 8(2):86-89

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η επίδραση στην αιμάτωση των οργάνων θεωρείται ότι αποτελεί πιθανό μηχανισμό δράσης της αντανακλαστικής μάλαξης ζωνών άκρου πόδα (ΑΜΖ). Στη παρούσα μελέτη διερευνήσαμε εάν μπορούν να προκληθούν μεταβολές στην αιματική ροή του εντέρου μέσω ΑΜΖ.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Τριάντα δυο υγιείς ενήλικες (19 γυναίκες και 13 άνδρες) τυχαιοποιήθηκαν σε ομάδα παρέμβασης ή πλασέμπο. Στα υποκείμενα της ομάδας παρέμβασης εφαρμόστηκε μάλαξη άκρου πόδα στις ζώνες που αντιστοιχούν στο έντερο και στα άτομα της ομάδας πλασέμπο εφαρμόστηκε μάλαξη σε ζώνες που δεν σχετίζονται με το έντερο. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ΑΜΖ, υπολογίστηκαν η αιματική ροή, η μέγιστη τελοσυστολική και τελοδιαστολική ταχύτητα ροής της άνω μεσεντέριας αρτηρίας καθώς και ο δείκτης αντίστασης ως παράμετρος της αντίστασης των αγγείων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά τη διάρκεια της ΑΜΖ, στα υποκείμενα της ομάδας παρέμβασης υπήρξε σημαντική μείωση του δείκτη αντίστασης (p=0,021), γεγονός που υποδεικνύει αύξηση της αιματικής ροής στην άνω μεσεντέρια αρτηρία και το σχετιζόμενο αγγειακό δίκτυο. Αντίθετα, δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον δείκτη αντίστασης στα υποκείμενα της ομάδας εικονικής αγωγής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μείωση του δείκτη αντίστασης που παρατηρήθηκε στην ομάδα παρέμβασης στηρίζει την υπόθεση ότι η ΑΜΖ βελτιώνει τη ροή του αίματος στα όργανα που θεωρείται ότι σχετίζονται με τις συγκεκριμένες ζώνες, τουλάχιστον κατά τη διάρκεια εφαρμογής της αγωγής.


Influence of reflex zone therapy of the feet on intestinal blood flow measured by color Doppler sonography.

E. Mur, J. Schmidseder, I. Egger, G. Bodner, G. Eibl, F. Hartig, K.P. Pfeiffer, M. Herold
Forschende Komplementarmedizin und klassische Naturheilkunde, 2001, 8(2):86-89

ABSTRACT

OBJECTIVE: An influence on organ-associated blood flow is considered as a possible mechanism of action of reflex zone massage of the feet (FRZM) therapy. In the present study we investigated whether changes in intestinal blood flow can be achieved by FRZM.

MATERIAL AND METHODS: 32 healthy adults (19 women and 13 men) were randomly assigned to the treatment or the placebo group. Subjects of the treatment group received foot massage on the zones assigned to the intestines and those of the placebo group received massage on zones unrelated to the intestines. Before, during and after FRZM, the blood flow velocity, the peak systolic and the end diastolic velocities in the superior mesenteric artery as well as the resistive index as a parameter of vascular resistance were calculated.

RESULTS: During FRZM, in the subjects of the treatment group there was a significant reduction in the resistive index (p = 0.021), suggesting an increase in the blood flow in the superior mesenteric artery and the subordinate vascular system. In contrast, there were no significant changes in the resistive index in the subjects of the placebo group.

CONCLUSION: The reduction in the resistive index observed in the treatment group supports the assumption that FRZM improves blood flow in the organs considered to be associated with the specific foot zones, at least during the therapy process.