Σωματοτοπικές σχέσεις μεταξύ δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού και αντανακλαστικών σημείων στη ρεφλεξολογία: Μελέτη Λειτουργικής Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού.

T. Nakamaru, N. Miura, A. Fukushima, R. Kawashima
Ιαπωνία, 2008
Neuroscience Letters, 2008, 448(1):6-9

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εξετάσαμε την σωματοτοπική σχέση μεταξύ της δραστηριότητας του εγκεφαλικού φλοιού και της αισθητηριακής διέγερσης αντανακλαστικών σημείων της ρεφλεξολογίας, χρησιμοποιώντας Λειτουργική Απεικόνιση Μαγνητικού Συντονισμού (fMRI).

Κατά τη διάρκεια του πειράματος διεγέρθηκαν τρία αντανακλαστικά στον άκρο πόδα τα οποία σχετίζονται με το μάτι, τον ώμο και το λεπτό έντερο. Μια στατιστική ανάλυση έδειξε πως η ρεφλεξολογική διέγερση των αντανακλαστικών σημείων στον άκρο πόδα που αντιστοιχούν στο μάτι, στον ώμο και στο λεπτό έντερο ενεργοποίησε όχι μόνο τις σωματοαισθητικές περιοχές που αντιστοιχούν στο πόδι αλλά και σωματοαισθητικές περιοχές που αντιστοιχούν στο μάτι, στον ώμο και το λεπτό έντερο, ή γειτονικές ανατομικές δομές. Κατά συνέπεια, τα ευρήματα έδειξαν ότι η ρεφλεξολογική διέγερση προκάλεσε μια σωματοαισθητική διαδικασία που αντιστοιχεί στην αντανακλαστική περιοχή που διεγείρεται και ότι μια νευροαπεικονιστική προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξεταστεί η βάση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας.

Λέξεις-κλειδιά: λειτουργική απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού, ρεφλεξολογία, αισθητική διέγερση, σωματοτοπία.


Somatotopical relationships between cortical activity and reflex areas in reflexology: A functional magnetic resonance imaging study.

T. Nakamaru, N. Miura, A. Fukushima, R. Kawashima
Neuroscience Letters, 2008, 448(1):6-9

ABSTRACT

We examined the somatotopical relationship between cortical activity and sensory stimulation of reflex areas in reflexology using functional magnetic resonance imaging.

Three reflex areas on the left foot, relating to the eye, shoulder, and small intestine were stimulated during the experiment. A statistical analysis showed that reflexological stimulation of the foot reflex areas corresponding to the eye, shoulder, and small intestine activated not only the somatosensory areas corresponding to the foot, but also the somatosensory areas corresponding to the eye, shoulder, and small intestine or neighboring body parts. Thus, the findings showed that reflexological stimulation induced a somatosensory process corresponding to the stimulated reflex area and that a neuroimaging approach can be used to examine the basis of reflexology effects.

Keywords: functional magnetic resonance imaging, reflexology, sensory stimulation, somatotopy.