Σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης στον πόνο σε γυναίκες με σκλήρυνση κατά πλάκας.

F. Nazari, M. Soheili, S. Hosseini, V. Shaygannejad
Ιράν, 2016
Journal of Complementary and Integrative Medicine, 2016, 13(1):65-71

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο πόνος είναι σύνηθες και σημαντικό σύμπτωμα σε πολλούς ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας (ΣκΠ). Επιπρόσθετα, η παρουσία πόνου καθώς και η δριμύτητα αυτού συνδέονται με υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, λειτουργικές διαταραχές και κόπωση. Η πιθανότητα εθισμού σε ουσίες για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου δημιουργεί συχνά ανησυχία τόσο στους ασθενείς με ΣκΠ όσο και στους φροντιστές. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τον προσδιορισμό και τη σύγκριση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας και της χαλάρωσης στον πόνο σε γυναίκες με ΣκΠ.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Η παρούσα μελέτη ήταν μια μονά τυφλή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που διεξήχθη σε 75 ασθενείς με ΣκΠ που είχαν παραπεμφθεί στην κλινική ΣκΠ του νοσοκομείου Ayatollah Kashani (Ισφαχάν, Ιράν). Κατόπιν απλής μη τυχαιοποιημένης δειγματοληψίας, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο ελαχιστοποίησης, οι συμμετέχουσες κατανεμήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες, ρεφλεξολογίας, χαλάρωσης και ελέγχου. Στις πειραματικές ομάδες, εφαρμόστηκε ρεφλεξολογία και χαλάρωση (Jacobson και Benson) για συνολική διάρκεια 4 εβδομάδων, δυο φορές την εβδομάδα για διάστημα 40 λεπτών. Η ομάδα ελέγχου έλαβε συνήθη φροντίδα και φαρμακευτική αγωγή σύμφωνα με οδηγίες ιατρού. Στις τρεις ομάδες τα δεδομένα συλλέχθηκαν με την Aριθμητική Kλίμακα Βαθμονόμησης, πριν και αμέσως μετά τις παρεμβάσεις καθώς και 2 μήνες μετά τις παρεμβάσεις. Για την ανάλυση δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 18 του στατιστικού πακέτου SPSS καθώς και περιγραφικά και επαγωγικά στατιστικά τεστ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) στις 3 ομάδες δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές όσον αφορά τον μέσο όρο της έντασης του πόνου πριν την παρέμβαση και δυο μήνες μετά την παρέμβαση (p>0,05). Ωστόσο, η διαφορά ήταν στατιστικά σημαντική αμέσως μετά την παρέμβαση (p<0,05). Η ANOVA επαναλαμβανόμενων μετρήσεων κατέδειξε ότι η δριμύτητα του πόνου διέφερε σημαντικά σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά την εφαρμογή της ρεφλεξολογία και της χαλάρωσης (p<0,05) ωστόσο η διαφορά δεν ήταν σημαντική στην ομάδα ελέγχου (p>0,05). Επίσης, ο έλεγχος ελάχιστης σημαντικής διαφοράς του Fisher (LSD) απεκάλυψε μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του σκορ έντασης του πόνου στην ομάδα ρεφλεξολογίας μετά την παρέμβαση, συγκριτικά με τις άλλες δυο ομάδες, αλλά δεν κατέδειξε σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων χαλάρωσης και ελέγχου. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των τριών ομάδων δυο μήνες μετά την παρέμβαση (p>0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και οι δυο παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικές στην ανακούφιση του πόνου σε γυναίκες με ΣκΠ. Ωστόσο, φαίνεται πως η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην μείωση του πόνου ήταν μεγαλύτερη από αυτή της χαλάρωσης. Ως εκ τούτου, οι δυο μέθοδοι μπορούν να προτείνονται ως αποτελεσματικές τεχνικές.

Λέξεις-κλειδιά: συμπληρωματική ιατρική, σκλήρυνση κατά πλάκας,  πόνος, ρεφλεξολογία, χαλάρωση.


A comparison of the effects of reflexology and relaxation on pain in women with multiple sclerosis.

F. Nazari, M. Soheili, S. Hosseini, V. Shaygannejad
Journal of Complementary and Integrative Medicine, 2016, 13(1):65-71

ABSTRACT

BACKGROUND: Pain is a common and significant symptom in many individuals with multiple sclerosis (MS). The presence and severity of pain in individuals with MS has also been shown to be associated with higher levels of depression, functional impairment, and fatigue. It is common for MS patients and their caregivers to worry about narcotic addiction in the management of chronic pain. Therefore, this study aimed to determine and compare the effects of reflexology and relaxation on pain in women suffering from MS.

METHODS: This study was a single-blind randomized clinical trial performed on 75 patients with MS referred to the MS Clinic of Ayatollah Kashani Hospital (Isfahan, Iran). After simple non-random sampling, using the minimization method, participants were randomly assigned to the three groups of reflexology, relaxation, and control. In the experimental groups, foot reflexology and relaxation interventions (Jacobson and Benson) were performed within 4 weeks, twice a week for 40 min. The control group received routine care and medical treatment as directed by a doctor. Data were collected using the Numerical Rating Scale before, immediately after, and 2 months after interventions in all three groups. Data analysis was performed using SPSS version 18 and descriptive and inferential statistical tests.

RESULTS: Findings obtained from analysis of variance (ANOVA) showed no significant differences between mean pain intensity scores in the three groups preintervention and 2 months after interventions (p > 0.05). However, this difference was statistically significant immediately after the study (p < 0.05). Findings obtained from repeated measures ANOVA showed that the severity of pain significantly differed during different times in reflexology and relaxation (p < 0.05); however, this difference was not significant in the control group (p > 0.05). Furthermore, Fisher’s least significant difference (LSD) revealed a significantly higher reduction in pain intensity scores in the reflexology group after the intervention, compared with the two other groups, but showed no significant differences between relaxation and control groups. There were no significant differences between the three groups 2 months after the interventions (p > 0.05).

CONCLUSIONS: The results showed that both interventions are effective on relieving pain in women with MS; however, it appears that the effect of reflexology on pain reduction is greater than that of relaxation. Hence, these two methods can be recommended as effective techniques.

Keywords: complementary medicine, multiple sclerosis, pain, reflexology, relaxation.