Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων που αντιμετωπίστηκαν με ωτορεφλεξολογία, ρεφλεξολογία άκρας χείρας και ρεφλεξολογία άκρου πόδα.

T. Oleson, W. Flocco
Η.Π.Α., 1993
Obstetrics and Gynecology, 1993, 82(6):906-911

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Να προσδιοριστεί εάν η ρεφλεξολογική θεραπεία (η δια χειρών εφαρμογή πίεσης σε αντανακλαστικά σημεία στα ώτα, την άκρα χείρα και τον άκρο πόδα, τα οποία αντιστοιχούν σωματοτοπικά σε συγκεκριμένες περιοχές του σώματος) μπορεί να μειώσει σημαντικά τα προεμμηνορροϊκά συμπτώματα, συγκριτικά με εικονική αγωγή (πλασέμπο).

ΜΕΘΟΔΟΙ: Τριάντα πέντε γυναίκες που είχαν παλαιότερα παραπονεθεί για ενοχλήσεις από προεμμηνορροϊκά συμπτώματα τυχαιοποιήθηκαν για λήψη ρεφλεξολογικής αγωγής άκρου πόδα, άκρας χειρός και ώτων ή ψευδούς ρεφλεξολογίας (πλασέμπο). Όλα τα υποκείμενα συμπλήρωσαν καθημερινό ημερολόγιο, το οποίο παρακολούθησε 38 προεμμηνορροϊκά συμπτώματα σε μια κλίμακα τεσσάρων σημείων. Έγινε καθημερινή  καταγραφή των σωματικών και ψυχολογικών δεικτών προεμμηνορροϊκών ενοχλήσεων, για διάστημα 2 μηνών πριν την αγωγή, 2 μηνών κατά τη διάρκεια της ρεφλεξολογίας και 2 μηνών μετά την αγωγή. Στις δυο ομάδες, οι συνεδρίες ρεφλεξολογίας πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευμένο ρεφλεξολόγο θεραπευτή, μια φορά την εβδομάδα για συνολικό διάστημα 8 εβδομάδων και κάθε συνεδρία είχε διάρκεια 30′.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ανάλυση διακύμανσης για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι συγκριτικά με τις συμμετέχουσες στην ομάδα πλασέμπο, οι συμμετέχουσες στις οποίες είχε εφαρμοστεί πραγματική ρεφλεξολογία εμφάνισαν σημαντικά μεγαλύτερη μείωση των προεμμηνορροϊκών συμπτωμάτων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα παραπάνω κλινικά ευρήματα υποστηρίζουν τη χρήση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα, άκρας χείρας και ώτων για την αντιμετώπιση του προεμμηνορροϊκού συνδρόμου.


Randomized controlled study of premenstrual symptoms treated with ear, hand, and foot reflexology.

T. Oleson, W. Flocco
Obstetrics and Gynecology, 1993, 82(6):906-911

ABSTRACT

OBJECTIVE: To determine whether reflexology therapy–the application of manual pressure to reflex points on the ears, hands, and feet that somatotopically correspond to specific areas of the body–can significantly reduce premenstrual symptoms compared to placebo treatment.

METHODS: Thirty-five women who complained of previous distress with premenstrual syndrome (PMS) were randomly assigned to be treated by ear, hand, and foot reflexology or to receive placebo reflexology. All subjects completed a daily diary, which monitored 38 premenstrual symptoms on a four-point scale. Somatic and psychological indicators of premenstrual distress were recorded each day for 2 months before treatment, for 2 months during reflexology, and for 2 months afterward. The reflexology sessions for both groups were provided by a trained reflexology therapist once a week for 8 weeks, and lasted 30 minutes each.

RESULTS: Analysis of variance for repeated measures demonstrated a significantly greater decrease in premenstrual symptoms for the women given true reflexology treatment than for the women in the placebo group.

CONCLUSION: These clinical findings support the use of ear, hand, and foot reflexology for the treatment of PMS.