Η επίδραση της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς με αίσθημα κόπωσης, πόνο και μυϊκές κράμπες.

G. Özdemir, N. Ovayolu, Ö. Ovayolu
Τουρκία, 2013
International Journal of Nursing Practice, 2013, 19(3):256-273

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για να εκτιμηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην κόπωση, τον πόνο και τις μυϊκές κράμπες ασθενών υπό αιμοκάθαρση.

Το δείγμα αποτέλεσαν συνολικά 80 ασθενείς, 40 ασθενείς στην ομάδα παρέμβασης και 40 ασθενείς στην ομάδα ελέγχου, οι οποίοι λάμβαναν αγωγή στις μονάδες τεχνητού νεφρού δυο ιδρυμάτων.

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, της Κλίμακας Κόπωσης Piper, και της οπτικής αναλογικής κλίμακας για τη μέτρηση της σοβαρότητας της μυϊκής κράμπας και του πόνου. Σε συνολικό διάστημα μιας εβδομάδας, η ομάδα παρέμβασης έλαβε μετά την αιμοκάθαρση τρεις συνεδρίες ρεφλεξολογίας, διάρκειας περίπου 30′ λεπτών η κάθε μία. Στην ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν παραμετρικές και μη παραμετρικές δοκιμασίες.

Διαπιστώθηκε ότι στην ομάδα παρέμβασης η ρεφλεξολογία μείωσε το σκορ της υποκλίμακας κόπωσης καθώς και της πλήρους κλίμακας, όπως και τον μέσο όρο του πόνου και της μυϊκής κράμπας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σοβαρότητα της κόπωσης, του πόνου και της μυϊκής κράμπας μειώθηκαν στους ασθενείς που δέχθηκαν ρεφλεξολογία.

Λέξεις-κλειδιά: μυϊκή κράμπα, κόπωση, αιμοκάθαρση, πόνος, ρεφλεξολογία.


The effect of reflexology applied on haemodialysis patients with fatigue, pain and cramps.

G. Özdemir, N. Ovayolu, Ö. Ovayolu
International Journal of Nursing Practice, 2013, 19(3):256-273

ABSTRACT

The research was conducted to evaluate the effect of foot reflexology on fatigue, pain and cramps in haemodialysis patients.

The sample consisted of 80 patients in total, 40 intervention and 40 control patients, receiving treatment in the haemodialysis units of two institutions.

Data were collected by using a questionnaire, Piper Fatigue Scale and visual analogue scale for measuring the severity of cramp and pain. The intervention group received reflexology treatment for 1 week in three sessions following haemodialysis, each session lasting approximately 30 min. Parametric and non- parametric tests were used in data analysis.

It was determined that reflexology reduced the fatigue subscale scores and total scale scores as well as pain and cramp mean scores in the intervention group. The research results revealed that the severity of fatigue, pain and cramp decreased in patients receiving reflexology.

Key words: cramp, fatigue, haemodialysis, pain, reflexology.