Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με πρωτογενή υπέρταση.

H. Park, G. Cho
Κορέα, 2004
Journal of Korean Academy of Nursing, 2004, 34(5):739-750

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση, στα επίπεδα λιπιδίων ορού και στο αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή σε ασθενείς με πρωτογενή υπέρταση.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκε σχεδιασμός προελέγχου-μετελέγχου με μη ισοδύναμη ομάδα ελέγχου. Ως πειραματική θεραπεία χρησιμοποιήθηκε η ρεφλεξολογία άκρου πόδα, από τις 23 Ιουνίου 2003 έως τις 31 Αυγούστου 2003. Τριάντα τέσσερα υποκείμενα εντάχθηκαν σε πειραματική ομάδα (18) και σε ομάδα ελέγχου (16). Στην πειραματική ομάδα εφαρμόστηκε ρεφλεξολογία άκρου πόδα δυο φορές την εβδομάδα για διάστημα 6 εβδομάδων καθώς και αυτο-ρεφλεξολογία δυο φορές την εβδομάδα για διάστημα 4 εβδομάδων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, η πειραματική ομάδα εμφάνισε σημαντική μείωση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, ωστόσο δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της διαστολικής αρτηριακής πίεσης. Επίσης, στην πειραματική ομάδα, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, τα συνολικά επίπεδα χοληστερόλης δεν εμφάνισαν σημαντική μείωση μετά τη ρεφλεξολογία άκρου πόδα. Ωστόσο, στην πειραματική ομάδα, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, τα επίπεδα τριγλυκεριδίων ήταν σημαντικά μειωμένα μετά τη ρεφλεξολογία άκρου πόδα. Αφετέρου, στην πειραματική ομάδα συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, τα επίπεδα λιποπρωτεΐνης υψηλής πυκνότητας και λιποπρωτεΐνης χαμηλής πυκνότητας δεν ήταν σημαντικά μειωμένα μετά τη ρεφλεξολογία άκρου πόδα. Συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου η πειραματική ομάδα, μετά από την ρεφλεξολογία άκρου πόδα, εμφάνισε σημαντική βελτίωση στο αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα αποτελέσματα απέδειξαν ότι η ρεφλεξολογία είναι αποτελεσματική νοσηλευτική παρέμβαση όσον αφορά τη μείωση της συστολικής πίεσης και των τριγλυκεριδίων, καθώς και τη βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης από τη ζωή, όχι όμως όσον αφορά τη μείωση της χοληστερόλης αίματος. Ως εκ τούτου, η χοληστερόλη του αίματος θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω σε μια ευρύτερη ομάδα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Θεωρείται απαραίτητη περαιτέρω έρευνα για την αξιολόγηση και τη σύγκριση των επιδράσεων της αυτο-ρεφλεξολογίας και της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα.

Λέξεις-κλειδιά: πρωτογενής υπέρταση, ρεφλεξολογία.


Effects of foot reflexology on essential hypertension patients.

H. Park, G. Cho
Journal of Korean Academy of Nursing, 2004, 34(5):739-750

ABSTRACT

PURPOSE: This study was to evaluate the effects of foot reflexology on blood pressure, serum lipids level and life satisfaction in essential hypertension patients.

METHOD: The research design used was a nonequivalent control group pretest-posttest design. Foot Reflexology was used as the experimental treatment from June 23rd, 2003 until August 31st, 2003. Thirty-four subjects were assigned to an experimental group(18) and control group(16). Foot Reflexology was administered twice a week for 6 weeks and self foot Reflexology was administered twice a week for 4 weeks on the experimental group.

RESULT: There was a significant decrease in systolic blood pressure but no significant decrease indiastolic pressure in the experimental group compared to the control group. The total cholesterol level in the experimental group compared to the control group was not significantly decreased after foot reflexology. However, the triglyceride level in theexperimental group compared to the control group was significantly decreased after foot reflexology. On the other hand, high density lipoprotein and low density lipoprotein levels in the experimental group compared to the control group was not significantly decreased after foot reflexology. Life satisfaction in the experimental group compared to the control group was significantly improved after foot reflexology.

CONCLUSION: The results proved that foot reflexology was an effective nursing intervention to decrease systolic pressure, and triglyceride but not for the blood cholesterol and to improve life satisfaction. Therefore, blood cholesterol should be further evaluated in a larger group of subjects and for a longer period. Further research is regarded as necessary to evaluate and to compareeffects of self-foot reflexology and foot reflexology.

Keywords: essential hypertension, reflexology.