Ρεφλεξολογία στη διαχείριση της οσφυαλγίας: 
Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.

F. Quinn, C. Hughes, G. Baxter
Ηνωμένο Βασίλειο, 2008
Complementary Therapies in Medicine, 2008, 16(1):3-8

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα μελέτη σχεδιάστηκε ως πιλοτική μελέτη για μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή με σκοπό τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στην αντιμετώπιση της οσφυαλγίας.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμμετείχαν άτομα με μη ειδική οσφυαλγία και εντάχθηκαν τυχαία είτε σε ομάδα ρεφλεξολογίας είτε σε ομάδα εικονικής αγωγής. Οι ασθενείς και ο αξιολογητής των αποτελεσμάτων δεν γνώριζαν σε ποια ομάδα ανήκαν. Κάθε ασθενής δέχθηκε είτε 40λεπτη αγωγή ρεφλεξολογίας είτε εικονική αγωγή (σύμφωνα με την κατανομή στις ομάδες), μια φορά την εβδομάδα για έξι συνεχόμενες εβδομάδες. Το κύριο μέτρο έκβασης ήταν ο πόνος (Οπτική Αναλογική Κλίμακα), δευτερεύοντα μέτρα έκβασης ήταν το Ερωτηματολόγιο Πόνου McGill, το ερωτηματολόγιο αναπηρίας Roland-Morris, και η Κλίμακα Σύντομης Μορφής Επισκόπησης Υγείας (SF-36 Health Survey). Μετρήσεις έκβασης πραγματοποιήθηκαν στην έναρξη, στην 6η, 12η και 18η εβδομάδα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Το σκορ της Οπτικής Αναλογικής Κλίμακας για τον πόνο μειώθηκε στην ομάδα θεραπείας κατά διάμεση τιμή 2,5 εκ. με ελάχιστη μεταβολή στην ομάδα εικονικής αγωγής (0,2 εκ.). Οι δευτερεύουσες μετρήσεις έκβασης έδειξαν βελτίωση και στις δυο ομάδες (Ερωτηματολόγιο Πόνου McGill: 18 μονάδες στην ομάδα ρεφλεξολογίας και 11,5 μονάδες στην ομάδα εικονικής αγωγής). Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η ρεφλεξολογία ενδέχεται να έχει θετική επίδραση στην οσφυαλγία (LBP).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογία φαίνεται να αποτελεί ελπιδοφόρο αγωγή για την διαχείριση της οσφυαλγίας. Ωστόσο απαιτείται μια κατάλληλα σχεδιασμένη μελέτη πριν γίνουν οριστικές ανακοινώσεις.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, συμπληρωματική ιατρική, οσφυαλγία, τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή.


Reflexology in the management of low back pain: a pilot randomised controlled trial.

F. Quinn, C. Hughes, G. Baxter
Complementary Therapies in Medicine, 2008, 16(1):3-8

ABSTRACT

OBJECTIVE: The current study was designed as a pilot study for a randomised controlled trial to investigate the effectiveness of reflexology in the management of low back pain (LBP).

MATERIALS AND METHODS: Participants suffering non-specific LBP were recruited and randomised into either a reflexology or a sham group. Patients and outcome assessor were blinded to group allocation. Each patient received either a 40min reflexology treatment or sham treatment (according to group allocation) once per week for six consecutive weeks. The primary outcome measure was pain (visual analogue scale), secondary outcome measures were the McGill pain questionnaire, Roland-Morris disability questionnaire, and SF-36 health survey. Outcome measures were performed at baseline, week 6, week 12 and week 18.

RESULTS: VAS scores for pain reduced in the treatment group by a median value of 2.5cm, with minimal change in the sham group (0.2 cm). Secondary outcome measures produced an improvement in both groups (McGill pain questionnaire: 18 points in the reflexology group and 11.5 points in the sham group). Results indicate that reflexology may have a positive effect on LBP.

CONCLUSION: Reflexology appears to offer promise as a treatment in the management of LBP; however, an adequately powered trial is required before any more definitive pronouncements are possible.

Keywords: reflexology, complementary medicine, low back pain, randomised controlled trial.