Μελέτη συσχετισμού της συμβατικής ιατρικής διάγνωσης και της διάγνωσης μέσω ρεφλεξολογίας (μη συμβατικής).

I. Raz, Y. Rosengarten, R. Carasso
Ισραήλ, 2003
Harefuah, 2003, 142(8-9):600-605+646

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία αποτελεί μη συμβατική μέθοδο για διάγνωση και αντιμετώπιση σωματικών και ιατρικών προβλημάτων μέσω αγγίγματος ή άσκησης πίεσης σε συγκεκριμένες περιοχές της επιφάνειας του άκρου πόδα. Η μέθοδος της ρεφλεξολογίας βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα όργανα του σώματος καθώς και τα οργανικά συστήματα απεικονίζονται στην επιφάνεια του άκρου πόδα.

ΣΤΟΧΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της μεθόδου της ρεφλεξολογικής διάγνωσης.

ΜΕΘΟΔΟΙ: Ογδόντα ασθενείς από διάφορες κλινικές και τμήματα του Ιατρικού Κέντρου Hillel Yaffe της Χαντέρα, εξετάστηκαν δυο φορές από δυο διαφορετικούς ρεφλεξολόγους. Οι διαγνώσεις που προέκυψαν από αυτές τις εξετάσεις συγκρίθηκαν με τις συμβατικές ιατρικές διαγνώσεις που είχαν λάβει οι ίδιοι ασθενείς. Επιπρόσθετα, ελέγχθησαν τα επίπεδα συσχέτισης μεταξύ των δυο ρεφλεξολογικών εξετάσεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε σημαντικό επίπεδο συσχέτισης μεταξύ της συμβατικής ιατρικής διάγνωσης και των δυο ρεφλεξολογικών εξετάσεων σε έξι από δεκαοκτώ συστήματα του οργανισμού. Σε τέσσερα συστήματα προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της συμβατικής ιατρικής διάγνωσης και μιας εκ των δυο ρεφλεξολογικών εξετάσεων. Τα συστήματα όπου διαπιστώθηκε συσχέτιση χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη ανατομική περιοχή. Κατά την εξέταση της σημαντικότητας των διαγνώσεων αναφορικά με τις δομές των συστημάτων, προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε μόνο τέσσερις από τις τριάντα δυο δομές. Στο σύνολο των δυο ρεφλεξολογικών εξετάσεων βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση σε δεκατέσσερα από τα δεκαοκτώ οργανικά συστήματα, και μόνο σε δεκαπέντε από τις τριάντα δυο δομές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ρεφλεξολογική μέθοδος έχει την δυνατότητα να διαγνώσει (αξιόπιστα και έγκυρα) μόνο σε επίπεδο συστημάτων και αυτό ισχύει μόνο στα συστήματα που αποτελούνται από όργανα και περιοχές με ακριβή ανατομική θέση.


Correlation study between conventional medical diagnosis and the diagnosis by reflexology (non-conventional).

I. Raz, Y. Rosengarten, R. Carasso
Harefuah, 2003, 142(8-9):600-605+646

ABSTRACT

BACKGROUND: Reflexology is a non-conventional method for diagnosis and treatment of physical and medical problems by touching or applying pressure on certain areas on the foot surface. The reflexology method is based on the presumption that all body organs and various systems are represented on the foot surface.

AIM: The purpose of this study was to test the reliability and validity of the reflexological diagnosis method.

METHODS: Eighty patients from various clinics and departments in the Hillel Yaffe Medical Center, Hadera, were examined twice by two different reflexologists. The diagnostics that resulted from these examinations were compared with the conventional medical diagnostics of the same patients. In addition, the level of correlation between the two reflexological examinations was tested.

RESULTS: Out of 18 body systems in 6 a statistically significant correlation was found between the conventional medical diagnosis and the two reflexological examinations. In 4 body systems, there was a statistically significant correlation between the conventional medical diagnosis and one out of the two reflexological examinations. The systems in which correlation was found are characterized by having a defined anatomic region. The examination of the significance of the diagnoses regarding the components of the body systems resulted in statistical significance in only 4 out of the 32 components. Between the two reflexological examinations, a statistically significant correlation was found in 14 out of the 18 body systems, and in only 15 out of the 32 system components.

CONCLUSION: The reflexology method has the ability to diagnose (reliable and valid) at a systematic level only, and this is applicable only to those body systems that represent organs and regions with an exact anatomic location.