Καρδιαγγειακές επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε υγιή άτομα: Ενδείξεις ειδικής αύξησης της αρτηριακής πίεσης.

Ε. Ruiz Padial, N. Torres López, J. Luna Bujaldón, I. Espadas Villanueva, G. Reyes del Paso
Ισπανία, 2012
Alternative Medicine Studies, 2012, 2(1):e4

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα μελέτη αξιολογεί τις καρδιαγγειακές επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε υγιές δείγμα.

Σαράντα ένας συμμετέχοντες τυχαιοποιήθηκαν σε μια από τρεις πειραματικές ομάδες: ρεφλεξολογία (n=15), μη-επαγγελματική μάλαξη ποδιών (n=14), και ομάδα ελέγχου με αναμονή (n=12).

Εξαρτώμενες μεταβλητές ήταν η συστολική, η διαστολική και η μέση αρτηριακή πίεση, το διάστημα μεταξύ παλμών, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και η ευαισθησία του αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων, που μετρήθηκαν πριν και μετά την παρέμβαση.

Η μελέτη διεξήχθη κατά τη διάρκεια τριών 40λεπτων συνεδριών, σε απόσταση μιας εβδομάδας η μια από την άλλη.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τρεις χειρισμοί προκαλούν παρόμοιες αυξήσεις στο διάστημα μεταξύ παλμών, στη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού και στην ευαισθησία του αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων. Ειδικά η ρεφλεξολογία προκαλεί μια αύξηση της αρτηριακής πίεσης, η οποία αυξάνεται σταδιακά στο διάστημα των τριών συνεδριών. Η παράλληλη αύξηση της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού και της ευαισθησίας του αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων, καθώς και η αύξηση της αρτηριακής πίεσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ρεφλεξολογία συνδέεται με συν-ενεργοποίηση των συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών κλάδων του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος.

Αυτές οι μεταβολές ενδέχεται να είναι βοηθητικές όσον αφορά την βελτιστοποίηση της ομοιοστατικής δραστηριότητας, προάγοντας τη θεραπευτική διαδικασία και αυξάνοντας την ικανότητα του ανθρώπινου οργανισμού να ανταποκρίνεται προσαρμοστικά σε εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις. Τέλος, οι φυσιολογικές μεταβολές που παρατηρήθηκαν στην ομάδα αναμονής, υποδεικνύουν τη σημασία της διαδικασίας εξοικείωσης και υποδηλώνουν την ανάγκη προσθήκης, σε μελλοντικές μελέτες, ομάδων ελέγχου με αναμονή.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, μάλαξη άκρου πόδα, διάστημα μεταξύ παλμών, μεταβλητότητα καρδιακού ρυθμού, ευαισθησία αντανακλαστικού των τασεοϋποδοχέων.


Cardiovascular effects of reflexology in healthy individuals: evidence for a specific increase in blood pressure.

Ε. Ruiz Padial, N. Torres López, J. Luna Bujaldón, I. Espadas Villanueva, G. Reyes del Paso
Alternative Medicine Studies, 2012, 2(1):e4

ABSTRACT

The present study evaluates the cardiovascular effects of reflexology in a healthy sample.

Forty-one participants were randomly assigned to one of three experimental groups: reflexology (n=15), non-professional foot massage (n=14), and a waiting time control group (n=12).

Dependent variables were systolic, diastolic and mean blood pressure, inter-beat interval, heart rate variability and baroreceptor reflex sensitivity measured pre- and post- interventions.

The study was performed during three 40-min sessions separated by weekly intervals.

Results show that the three manipulations produce similar increases in inter-beat interval, heart rate variability and baroreceptor reflex sensitivity. Reflexology specifically produces an increase in blood pressure, which increases gradually over the three sessions. The parallel increase in heart rate variability and baroreceptor reflex sensitivity together with the increase in blood pressure suggest that reflexology is associated with a co-activation of both sympathetic and parasympathetic branches of the Autonomic Nervous System.

These changes could be helpful in optimizing homeostatic activity, promoting the healing process and increasing the human organism’s capacity to respond adaptively to internal and external challenges. Finally, the observed physiological changes in the waiting-time control group shows the relevance of habituation processes and suggests the need for addition of waiting-time control groups in future studies.

Keywords: reflexology, foot massage, inter-beat interval, heart rate variability, baroreceptor reflex sensitivity.