Διερευνητική μελέτη σχετικά με την επίδραση της ρεφλεξολογίας στον ουδό του πόνου και στην ανοχή, με πείραμα πάγου-πόνου και έλεγχο μέσω εικονικού TENS.

C. Samuel, I. Ebenezer
Ηνωμένο Βασίλειο, 2013
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19(2):57-62

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας στον τεχνητό οξύ πόνο που προκαλείται σε υγιή άτομα, χρησιμοποιώντας, ως έλεγχο, εικονικό TENS.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Πραγματοποιήθηκε πείραμα πάγου-πόνου κατά το οποίο ζητήθηκε από εθελοντές (n=15, 11 γυναίκες και 4 άνδρες με μέσο όρο ηλικίας ± τυπικό σφάλμα του μέσου τα 37,7 ± 2,6 έτη) να βυθίσουν το μη κυρίαρχο χέρι τους σε ένα δοχείο με πολτό πάγου, ενώ μετρήθηκαν δύο δείκτες πόνου, συγκεκριμένα ο ουδός (ο χρόνος που απαιτείται για τα άτομα να βιώσουν την πρώτη αίσθηση του πόνου) και η ανοχή (η στιγμή που το άτομο δεν μπορεί να ανεχθεί οποιονδήποτε περαιτέρω πόνο).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με τα δεδομένα ελέγχου, η ρεφλεξολογία αύξησε τον ουδό οξέως πόνου (F (1,14) = 4,5958, p<0,05) και την ανοχή (F (1,14) = 5,1095, p<0,05).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Από τα ευρήματα προκύπτει ότι, στο πλαίσιο ελεγχόμενου πειράματος, η ρεφλεξολογία έχει αντιαλγαισθητική επίδραση και ότι ενδέχεται να είναι χρήσιμη στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, είτε αυτόνομα είτε σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, ζωνορεφλεξολογία, πόνος, πάγος-πόνος, καρδιακός ρυθμός, διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση (TENS).


Exploratory study on the efficacy of reflexology for pain threshold and tolerance using an ice-pain experiment and sham TENS control.

C. Samuel, I. Ebenezer
Complementary Therapies in Clinical Practice, 2013, 19(2):57-62

ABSTRACT

OBJECTIVES: To explore the efficacy of reflexology on acute pain induced in healthy human subjects using a sham TENS control.

DESIGN: An ice-pain experiment was undertaken in which the volunteers (n=15; 11 female and 4 male with a mean ± SEM age of 37.7 ± 2.6 years) were required to immerse their non-dominant hand in a container of ice-slurry whilst two indices of pain, i.e. threshold, (the time taken for subjects to experience the !rst pain sensation) and tolerance, (the time when the subject is unable to tolerate any further pain), were measured.

RESULTS: Compared to control data, reflexology increased acute pain threshold (F(1,14) 4.5958, p < 0.05) and tolerance (F(1,14) 5.1095, p < 0.05).

CONCLUSIONS: These findings demonstrate that reflexology produces antinociceptive effects in a controlled experiment and suggest the possibility that reflexology may be useful on its own or as an adjunct to medication in the treatment of pain conditions in man.

Keywords: reflexology, reflex zone therapy, pain, ice-pain, heart-rate, transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS).