Πιλοτική μελέτη επισημαίνει ότι η ρεφλεξολογία έχει επίδραση σε γυναίκες που πάσχουν από πολυκυστικές ωοθήκες και σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών.

L. Schumann
Δανία, 2005
http://www.reflexology.ie/index.php/pcos-and-reflexology

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το 20-25% των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία πάσχουν από ΠΩ (πολυκυστικές ωοθήκες). Αν οι ΠΩ συνοδεύονται από συμπτώματα όπως ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση, ανωορρηξία, υπογονιμότητα, ακμή και αύξηση της τριχοφυΐας στο πρόσωπο και στο σώμα, η γυναίκα διαγιγνώσκεται με ΣΠΩ (σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών). Μία στις επτά γυναίκες σε γόνιμη ηλικία πάσχουν από ΣΠΩ. Έχουν υποβληθεί εκθέσεις σχετικά με την κλινική εμπειρία ρεφλεξολογικής αγωγής σε ΣΠΩ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής μελέτης εξήχθησαν με επιστημονικές μεθόδους. Η μελέτη διεξήχθη σε συνεργασία με την κλινική γονιμότητας Trianglen στο Χέλερουπ της Δανίας, τον κ. Jørgen Grinsted, γυναικολόγο, MD DM Sci, ιδρυτή της κλινικής, και το Σωματείο Ρεφλεξολόγων Δανίας FDZ, την κ. Lone Victoria Schumann, διαχειρίστρια του έργου και ρεφλεξολόγο στο Φρέντερικσμπεργκ της Δανίας. Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 100.000 DKK από την ViFAB, το Κέντρο Γνώσης και Έρευνας Για Την Εναλλακτική Ιατρική που εδράζει στο Ώρχους της Δανίας, και με 30.000 DKK από το Ίδρυμα E. Danielsen og Hustrus. Επιπλέον, το Σωματείο Ρεφλεξολόγων Δανίας χρηματοδότησε το πρόγραμμα έως το στάδιο της περιγραφής του έργου με 30.000 DKK.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη διεξήχθη από το 2004 έως το 2005 και συμμετείχαν οκτώ γυναίκες ηλικίας 24-34 ετών με ΠΩ/ΣΠΩ και μεγάλο εμμηνορησιακό κύκλο (33-90 ημερών). Πρόκειται για μια κλινική δοκιμή. Η κλινική γονιμότητας Trianglen ανέλαβε την ευθύνη των δηλώσεων, τις γυναικολογικές εξετάσεις, τα υπερηχογραφήματα, τις εξετάσεις αίματος και τις ιατρικές παρατηρήσεις. Η ανάλυση των εξετάσεων αίματος έγινε σε εξωτερικό εργαστήριο και οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστήμιο του Όντενσε στη Δανία. Το ρεφλεξολογικό μέρος του εγχειρήματος αποτελείτο από 19 συνεδρίες σε περίοδο 5-6 μηνών. Οι θεραπείες πραγματοποιήθηκαν από τρεις ρεφλεξολόγους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Εξετάζοντας την τιμή έκβασης Ποσοστό Αιμορραγίας, η Διάρκεια των Κύκλων εμφανίζει σημαντική μέση μείωση 14,81 ημερών (p=0,0379) –συγκρίνοντας τον αριθμό των ημερών του κύκλου πριν από την αγωγή με τον αριθμό των ημερών του κύκλου μετά την αγωγή ρεφλεξολογίας. Η ανάλυση της τιμής έκβασης Ωοθυλάκια στις Ωοθήκες καταδεικνύει μια οριακά σημαντική μέση μείωση 16,3 ωοθυλακίων (p=0,0531). Καμία από τις μεταβλητές των άλλων δύο τιμών έκβασης, Τιμές Ορμονών και Ποιότητα Ζωής δεν εμφάνισε στατιστικά σημαντικές διαφορές πριν και μετά τη θεραπεία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Με οκτώ συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να περιμένουμε οι μεταβολές να είναι στατιστικά σημαντικές ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερη έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Απροσδόκητα, η δοκιμή έδειξε ότι οι μεταβολές σε δύο από τα πρωτογενή μέτρα έκβασης είναι σημαντικές. Η μείωση στη Διάρκεια των Κύκλων είναι σημαντική και η μείωση στον Αριθμό Ωοθυλακίων είναι οριακά σημαντική. Επιπλέον, η διάρκεια των κύκλων και ο αριθμός των ωοθυλακίων στις ωοθήκες χρησιμοποιούνται στη διάγνωση των ΠΩ/ΣΠΩ, συνεπώς τα αποτελέσματα είναι πράγματι τόσο ενδιαφέροντα που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης δοκιμής σχετικά με την επίδραση της ρεφλεξολογικής αγωγής σε γυναίκες με διάγνωση ΠΩ/ΣΠΩ.


Pilot study indicates that reflexology has effect on women suffering from polycystic ovaries (PCO) and polycystic ovary syndrome (PCOS).

L. Schumann
http://www.reflexology.ie/index.php/pcos-and-reflexology

ABSTRACT

INTRODUCTION: Between 20 and 25 per cent of all women in their reproductive age are suffering from PCO (Polycystic Ovaries). If PCO includes symptoms as menstrual irregularities, anovulation, infertility, acne and excess of facial and body hair (hirsutism), the woman has the diagnosis, PCOS. One out of seven women in the fertile age is suffering from PCOS. Reports have been submitted about clinical experience of reflexology treatment of PCOS. However the results of this pilot study were found by scientific methods. The project has been established in cooperation with the Triangle Fertility Clinic in Hellerup, Denmark, Mr. Jørgen Grinsted, Gynaecologist, MD DM Sci, founder of the clinic, and the Danish Reflexologists Association, FDZ, Ms. Lone Victoria Schumann, Project Manager and reflexologist, Frederiksberg, Denmark. The project was financially supported with DKK 100,000 by ViFAB, The Knowledge & Research Center for Alternative Medicine, in Aarhus, Denmark, and with DKK 30,000 by the E. Danielsen and Wife’s Foundation. Furthermore, the Danish Reflexologists Association (FDZ) has financially supported the project, to the making of the project description, by DKK 30,000.

DATA AND METHODS: Eight women in the age between 24 to 34 years with PCO/PCOS and long cycles (33-90 days) participated in the pilot study in 2004-2005. It is a clinical trial. The Triangle Fertility Clinic has been in charge of statements, the gynaecological examinations, ultrasound scans, blood tests and medical observations. Blood test analysis was made by an external laboratory and the statistics were carried out by University of Odense, DK. The reflexological part of the project consisted of 19 treatments in 5-6 months. The treatments were carried out by three reflexologists.

RESULTS: Looking at the outcome measure, Bleeding pattern, the Length of Cycles is significantly showing an average fall of 14.81 days (p=0.0379) – comparing the number of cycles days prior to treatment to the number of cycles days after the reflexology treatment. The analysis of the outcome measure Number of follicles in the ovaries shows a marginally significant average fall of 16.3 follicles (p=0.0531). None of the variables of the other two outcome-measures, Hormone Values and Quality of Life shows statistical significant changes from before to after the treatment.

CONCLUSION: With eight participants one should not expect changes to be statistically significant, and more research is needed. Surprisingly the trial has shown that the changes in two of the primary outcome measures are significant. The fall in the Length of Cycles days is significant as well as the fall in the Number of Follicles, which is marginally significant. Furthermore the length of cycles and the number of follicles in the ovaries are used when making a diagnosis of PCO/PCOS, therefore the results are indeed so interesting that there is basis for creating a larger trial of the effect of reflexology treatment of women with the diagnosis PCO/PCOS.