Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη των ψυχολογικών επιδράσεων της ρεφλεξολογίας σε πρώιμο καρκίνο του μαστού.

D. Sharp, M. Walker, A. Chaturvedi, S. Upadhyay, A. Hamid, A.A. Walker, J.S. Bateman, F. Braid, K. Ellwood, C. Hebblewhite, T. Hope, M. Lines, L.G. Walker
Ηνωμένο Βασίλειο, 2010
European Journal of Cancer, 2010, 46(2):312-22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΚΟΠΟΣ: Η διεξαγωγή πραγματιστικής τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής για την αξιολόγηση των επιδράσεων της ρεφλεξολογίας στην ποιότητα ζωής σε γυναίκες με πρώιμο καρκίνο του μαστού.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Εκατόν ογδόντα τρεις γυναίκες τυχαιοποιήθηκαν έξι εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση στο μαστό σε: ομάδα αυτοϋποστήριξης (ΑΥ) (συγκριτική παρέμβαση), ομάδα αυτοϋποστήριξης συν ρεφλεξολογία, ή αυτοϋποστήριξης συν μάλαξη κεφαλής (έλεγχος για τη σωματική και κοινωνική επαφή). Πραγματοποιήθηκαν οκτώ συνεδρίες ρεφλεξολογίας και αντίστοιχες συνεδρίες μάλαξης σε εβδομαδιαία διαστήματα. Το πρωταρχικό τελικό σημείο ήταν 18 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η πρωταρχική μέτρηση έκβασης ήταν ο Δείκτης Εκβάσεων Μελέτης (TOI) της Κλίμακας Λειτουργικής Εκτίμησης της Θεραπείας του Καρκίνου του Μαστού (FACT-Β). Το δευτερεύον τελικό σημείο ήταν 24 εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Δευτερογενή μέτρα έκβασης ήταν η Κλίμακα Άγχους και Κατάθλιψης στο Γενικό Νοσοκομείο (HADS) και η Κλίμακα Αξιολόγησης Διάθεσης (Mood Rating Scale-MRS).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στο πρωταρχικό τελικό σημείο, σύμφωνα με τον δείκτη TOI, η μάλαξη υπερείχε σημαντικά της αυτοϋποστήριξης, όχι όμως η ρεφλεξολογία. Σύμφωνα με την Κλίμακα Αξιολόγησης Διάθεσης αναφορικά με την χαλάρωση, η ρεφλεξολογία και η μάλαξη υπερείχαν της αυτοϋποστήριξης. Σύμφωνα με την Κλίμακα Αξιολόγησης Διάθεσης αναφορικά με την ψυχική ηρεμία, η μάλαξη υπερείχε της ρεφλεξολογίας και της αυτοϋποστήριξης. Στο δευτερεύον τελικό σημείο, σύμφωνα με τον TOI και την Κλίμακα Αξιολόγησης Διάθεσης αναφορικά με την χαλάρωση, η ρεφλεξολογία υπερείχε της αυτοϋποστήριξης, όχι όμως η μάλαξη. Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ ρεφλεξολογίας και μάλαξης. Σύμφωνα με την κλίμακα HADS, αναφορικά με το άγχος και την κατάθλιψη δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Η βάσει ιδίας δήλωσης χρήση συμπληρωματικών θεραπειών εκτός μελέτης έδειξε ότι αυτές ήταν απίθανο να έχουν σημαντική επίδραση στα ευρήματα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Σε σύγκριση με την αυτοϋποστήριξη, η ρεφλεξολογία και η μάλαξη έχουν στατιστικά σημαντικές, και όσον αφορά την ρεφλεξολογία, κλινικά αξιόλογες επιδράσεις στην ποιότητα της ζωής μετά από χειρουργική επέμβαση για πρώιμο καρκίνο στο μαστό.

Λέξεις-κλειδιά: ρεφλεξολογία, πρώιμος καρκίνος του μαστού, ποιότητα ζωής, διάθεση.


A randomised, controlled trial of the psychological effects of reflexology in early breast cancer.

D. Sharp, M. Walker, A. Chaturvedi, S. Upadhyay, A. Hamid, A.A. Walker, J.S. Bateman, F. Braid, K. Ellwood, C. Hebblewhite, T. Hope, M. Lines, L.G. Walker
European Journal of Cancer, 2010, 46(2):312-22

ABSTRACT

PURPOSE: To conduct a pragmatic randomised controlled trial (RCT) to evaluate the effects of reflexology on quality of life (QofL) in women with early breast cancer.

PATIENTS AND METHODS: One hundred and eighty-three women were randomised 6 weeks post-breast surgery to self-initiated support (SIS) (comparator intervention), SIS plus reflexology, or SIS plus scalp massage (control for physical and social contact). Reflexology and massage comprised eight sessions at weekly intervals. The primary end-point was 18 weeks post surgery; the primary outcome measure was the Trial Outcome Index (TOI) of the Functional Assessment of Cancer Therapy (FACT-B) – breast cancer version. The secondary end-point was 24 weeks post surgery. Secondary outcome measures were the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) and the Mood Rating Scale (MRS).

RESULTS: At primary end-point, massage, but not reflexology, was significantly better than SIS on the TOI. Reflexology and massage were both better than SIS for MRS relaxation. Massage was better than reflexology and SIS for MRS easygoingness. At secondary end-point, reflexology, but not massage, was better than SIS on the TOI and MRS relaxation. There were no significant differences between reflexology or massage. There were no significant between group differences in HADS anxiety and depression.
Self-reported use of out of study complementary therapies indicated that this was unlikely to have a significant effect on findings.

CONCLUSIONS: When compared to SIS, reflexology and massage have statistically significant, and, for reflexology, clinically worthwhile, effects on QofL following surgery for early breast carcinoma.

Keywords: reflexology, early breast cancer, quality of life, mood.